Mên Chi Xê Đéc
    Footnotes
    Theme

    Mên Chi Xê Đéc

    Một thầy tư tế thượng phẩm, vị tiên tri và vị lãnh đạo lỗi lạc trong Kinh Cựu Ước, sống sau Đại Hồng Thủy và trong thời Áp Ra Ham. Ông được gọi là vua Sa Lem (Giê Ru Sa Lem), vua bình an, vua sự công bình (có nghĩa là Mên Chi Xê Đéc trong tiếng Hê Bơ Rơ), và thầy tư tế của Thượng Đế tối cao.