Hê La Man, Con Trai của Hê La Man
  Footnotes
  Theme

  Hê La Man, Con Trai của Hê La Man

  Một vị tiên tri và người lưu giữ biên sử trong Sách Mặc Môn đã giảng dạy dân Nê Phi. Ông là cháu nội của An Ma Con và là cha của Nê Phi là người được ban cho quyền năng chế ngự tất cả sức mạnh thiên nhiên. Cùng với con trai mình là Nê Phi, Hê La Man đã viết sách Hê La Man.

  Sách Hê La Man

  Các chương 1–2 diễn tả giai đoạn khó khăn lớn lao về chính trị. Các chương 3–4 ghi lại rằng Hê La Man và Mô Rô Ni Ha, tổng lãnh binh của quân đội Nê Phi, cuối cùng đã có thể đem lại hòa bình trong một thời gian. Tuy nhiên, mặc dù có sự lãnh đạo của những người tốt này, dân chúng đã trở nên càng ngày càng tà ác. Trong Hê La Man 5:1–6:14 Nê Phi nhường ghế xét xử lại, giống như ông nội của ông là An Ma cũng đã làm như vậy, để đi giảng dạy dân chúng. Có một dạo dân chúng biết hối cải. Trong Hê La Man 6:15–12:26, tuy nhiên, dân Nê Phi đã trở nên tà ác. Các chương cuối cùng, 13–16, chứa đựng một thiên ký thuật phi thường về một vị tiên tri được gọi là Sa Mu Ên, người La Man, vị tiên tri này đã tiên đoán sự giáng sinh và Sự Bị Đóng Đinh Trên Thập Tự Giá của Đấng Cứu Rỗi và những điềm triệu sẽ đánh dấu những biến cố này.