Li A Hô Na
    Footnotes
    Theme

    Li A Hô Na

    Trong Sách Mặc Môn, một quả cầu bằng đồng có hai cây kim để chỉ hướng—giống như địa bàn—và cũng đưa ra những lời chỉ dẫn thuộc linh cho Lê Hi và những người đi theo ông khi họ ngay chính. Chúa cung cấp Li A Hô Na và ban những lời chỉ dẫn qua đó.