Phần Giúp Đỡ Học Tập
Ê Đen


Ê Đen

Chỗ cư ngụ của tổ phụ, tổ mẫu chúng ta, A Đam và Ê Va (STKý 2:8–3:24; 4:16; 2 NêPhi 2:19–25; MôiSe 3–4; ARHam 5), được gọi là khu vườn, phía đông ở Ê Đen. A Đam và Ê Va bị đuổi ra khỏi Ê Đen sau khi đã ăn trái cấm và trở thành hữu diệt (MôiSe 4:29). Những điều mặc khải ngày sau xác nhận câu chuyện trong Kinh Thánh về Vườn Ê Đen. Nó cũng thêm một dữ kiện quan trọng là khu vườn này đã được tọa lạc ở một nơi mà ngày nay gọi là lục địa Bắc Mỹ.

In