Giô Ên
  Footnotes
  Theme

  Giô Ên

  Một vị tiên tri trong xứ Giu Đa trong Cựu Ước. Ngày tháng của cuộc đời ông không được biết rõ—có lẽ ông đã sống vào khoảng giữa triều đại của Giô Ách, trước năm 850 trước T.C., và thời kỳ trở về của chi tộc Giu Đa từ sự tù đày ở Ba Bi Lôn.

  Sách Giô Ên

  Sách tập trung vào lời tiên tri mà Giô Ên đã đưa ra sau khi xứ Giu Đa bị giáng bằng nạn hạn hán trầm trọng và bằng cào cào châu chấu (GiôÊn 1:4–20). Giô Ên trấn an dân chúng rằng qua sự hối cải họ sẽ nhận lại những phước lành của Thượng Đế (GiôÊn 2:12–14).

  Chương 1 là sự kêu gọi một buổi họp long trọng tại nhà của Chúa. Chương 2 kể về chiến tranh và sự hoang tàn sẽ đến trước Thời Kỳ Ngàn Năm. Chương 3 nói về những ngày sau và xác nhận rằng tất cả mọi quốc gia sẽ có chiến tranh nhưng cuối cùng Chúa sẽ ngự trị ở Si Ôn.

  Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Phi E Rơ trích dẫn lời tiên tri của Giô Ên về việc trút Thánh Linh xuống (GiôÊn 2:28–32; CVCSĐ 2:16–21). Thiên sứ Mô Rô Ni cũng trích dẫn cùng câu thánh thư này cho Joseph Smith (JS—LS 1:41).