Ky Tô Hữu
    Footnotes
    Theme

    Ky Tô Hữu

    Tên đặt cho các tín đồ của Chúa Giê Su Ky Tô. Mặc dù danh từ này thường được dùng khắp thế giới, nhưng Chúa đã đặt tên cho những tín đồ chân chính của Đấng Ky Tô là Thánh Hữu (CVCSĐ 9:13, 32, 41; 1 CRTô 1:2; GLGƯ 115:4).