Thầy Tư Tế Thượng Phẩm
  Footnotes
  Theme

  Thầy Tư Tế Thượng Phẩm

  Một chức phẩm trong chức tư tế. Thánh thư nói về “thầy tư tế thượng phẩm” với hai ý nghĩa: (1) một chức phẩm trong Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc; và (2) dưới luật pháp Môi Se, vị chức sắc chủ tọa của Chức Tư Tế A Rôn.

  Nghĩa thứ nhất áp dụng cho Chúa Giê Su Ky Tô là Thầy Tư Tế Thượng Phẩm cao trọng. A Đam và tất cả các tộc trưởng cũng là thầy tư tế thượng phẩm. Ngày nay, ba thầy tư tế thượng phẩm chủ tọa họp thành Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội và chủ tọa tất cả những người nắm giữ chức tư tế và các tín hữu của Giáo Hội. Khi thích hợp, những người đàn ông xứng đáng sẽ được sắc phong thầy tư tế thượng phẩm thêm vào trong khắp Giáo Hội ngày nay. Các thầy tư tế thượng phẩm có thể được kêu gọi, phong nhiệm, và sắc phong làm vị giám trợ (GLGƯ 68:19; 107:69–71).

  Nghĩa thứ nhì, dưới luật pháp Môi Se, vị chức sắc chủ tọa của Chức Tư Tế A Rôn được gọi là thầy tư tế thượng phẩm. Chức vụ này là chức vụ thừa kế và truyền xuống qua con đầu lòng trong gia đình A Rôn, chính A Rôn là thầy tư tế thượng phẩm đầu tiên theo ban A Rôn (XÊDTKý 28–29; LVKý 8; GLGƯ 84:18).