Phần Giúp Đỡ Học Tập
Đoán Phạt


Đoán Phạt

Tình trạng tiến triển của một người bị chặn đứng và người ấy bị khước từ không được vào chốn hiện diện của Thượng Đế và vinh quang của Ngài. Sự đoán phạt có những mức độ khác nhau. Tất cả những ai không nhận được sự trọn vẹn của sự tôn cao thượng thiên sẽ bị giới hạn một phần nào trong sự tiến triển và đặc ân của họ, và họ sẽ bị đoán phạt theo mức độ đó.