Ngôn Ngữ, Ân Tứ Ve
    Footnotes
    Theme

    Ngôn Ngữ, Ân Tứ Ve

    Một ân tứ của Đức Thánh Linh cho phép những người nào được soi dẫn có thể nói, hiểu hay thông dịch được các ngôn ngữ lạ. Chúng tôi tin vào ân tứ về ngôn ngữ (NTĐ 1:7).