Kinh Điển
    Footnotes
    Theme

    Kinh Điển

    Một bộ sách thiêng liêng được thừa nhận. Trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, các sách kinh điển này được gọi là các tác phẩm tiêu chuẩn và gồm có Cựu Ước và Tân Ước, Sách Mặc Môn, Giáo Lý và Giao Ước, và Trân Châu Vô Giá.