Sa Mu Ên, Vị Tiên Tri trong Cựu Ước
  Footnotes
  Theme

  Sa Mu Ên, Vị Tiên Tri trong Cựu Ước

  Con trai của Ên Ca Na và An Ne. Sa Mu Ên sinh ra để đáp ứng lời cầu nguyện của mẹ ông (1 SMÊn 1). Lúc còn nhỏ ông được để ở với Hê Li, thầy tư tế thượng phẩm ở đền tạm tại Si Lô (1 SMÊn 2:11; 3:1). Chúa đã kêu gọi Sa Mu Ên lúc còn thơ ấu để trở thành một vị tiên tri (1 SMÊn 3). Sau khi Hê Li qua đời, Sa Mu Ên trở thành vị tiên tri và vị phán quan lỗi lạc của Y Sơ Ra Ên và đã khôi phục lại luật pháp, trật tự, và sự thờ phượng tôn giáo thường xuyên trong xứ (1 SMÊn 4:15–18; 7:3–17).

  1 SMÊn 28:5–20 chứa đựng truyện ký về việc Sa Mu Ên được mang trở lại từ cõi chết bởi người đàn bà cầu vong ở Ên Đô Rơ theo lời yêu cầu của Vua Sau Lơ. Điều này không phải là một khải tượng từ Thượng Đế, vì những người đồng bóng hay phù thủy không thể ảnh hưởng khiến một vị tiên tri phải hiện ra theo lời yêu cầu của họ.

  Các Sách 1 và 2 Sa Mu Ên

  Trong một số Kinh Thánh, các sách 1 và 2 Sa Mu Ên là một cuốn. Trong những cuốn Kinh Thánh khác, các sách này là hai cuốn. Hai cuốn sách này bao quát một giai đoạn vào khoảng 130 năm, từ lúc Sa Mu Ên sinh ra cho đến ngay trước khi Vua Đa Vít qua đời.

  Sách 1 Sa Mu Ên

  Các chương 1–3 diễn tả rằng Chúa đã nguyền rủa và phạt gia đình Hê Li, và kêu gọi Sa Mu Ên làm thầy tư tế thượng phẩm và vị phán quan. Các chương 4–6 kể lại việc tại sao hòm giao ước lại rơi vào tay dân Phi Li Tin. Các chương 7–8 ghi lại những lời cảnh cáo của Sa Mu Ên về việc sẽ có những thần giả tạo và một ông vua độc ác. Các chương 9–15 diễn tả về sự tôn Sau Lơ lên làm vua và sự trị vì của ông. Các chương 16–31 kể về lịch sử của Đa Vít và việc ông chiếm được quyền hành—Sa Mu Ên xức dầu cho Đa Vít, là người đã giết chết Gô Li Át. Sau Lơ ghét Đa Vít, nhưng Đa Vít từ chối không chịu giết Sau Lơ mặc dù ông có cơ hội để làm như vậy.

  Sách 2 Sa Mu Ên

  Sách chứa đựng những chi tiết về sự trị vì của Đa Vít là vua của Giu Đa và cuối cùng là vua toàn thể Y Sơ Ra Ên. Các chương 1–4 cho thấy một sự tranh chấp lâu dài giữa những người theo Đa Vít, sau khi ông được tôn lên làm vua Giu Đa, và những người theo Sao Lơ. Các chương 5–10 cho thấy Đa Vít trở nên hùng mạnh trong khắp nhiều xứ. Các chương 11–21 cho thấy sự suy giảm sức mạnh thuộc linh của Đa Vít vì tội lỗi của ông và sự phản nghịch nổi lên từ trong gia đình ông. Các chương 22–24 diễn tả về những cố gắng của Đa Vít để mong được hòa giải với Chúa.