Phần Giúp Đỡ Học Tập
A Đam


A Đam

Người đầu tiên được sáng tạo ra trên thế gian.

A Đam là tổ phụ và tộc trưởng của nhân loại trên thế gian này. Sự phạm giới của ông trong Vườn Ê Đen (STKý 3; GLGƯ 29:40–42; MôiSe 4) khiến ông phải “sa ngã” và trở nên hữu diệt, một bước cần thiết để cho nhân loại có thể tiến triển trên thế gian này (2 NêPhi 2:14–29; AnMa 12:21–26). Vì vậy, A Đam và Ê Va cần phải được tôn vinh vì vai trò của họ trong việc làm cho chúng ta có thể tiến triển vĩnh cửu. A Đam là Đấng Thượng Cổ và cũng còn được gọi là Mi Chen (ĐNÊn 7; GLGƯ 27:11; 107:53–54; 116; 138:38). Ông là thiên sứ thượng đẳng (GLGƯ 107:54) và sẽ trở lại thế gian với tư cách là vị tộc trưởng của gia đình nhân loại (GLGƯ 116).