Giám Trợ Chủ Tọa
    Footnotes
    Theme

    Giám Trợ Chủ Tọa

    Một vị Thẩm Quyền Trung Ương trong Giáo Hội. Ông có trách nhiệm tổng quát về sự an lạc vật chất của Giáo Hội (GLGƯ 107:68). Vị Giám Trợ Chủ Tọa và các cố vấn của ông, những người này cũng là các vị Thẩm Quyền Trung Ương, chủ tọa Chức Tư Tế A Rôn của Giáo Hội (GLGƯ 68:16–17; 107:76, 87–88).