Lời Thề và Giao Ước của Chức Tư Tế
    Footnotes
    Theme

    Lời Thề và Giao Ước của Chức Tư Tế

    Lời thề là một sự quả quyết bằng lời tuyên thệ để giữ đúng sự thật và trung tín với lời hứa của một người. Giao ước là một lời hứa trang trọng giữa hai bên. Chức Tư Tế A Rôn chỉ cần được tiếp nhận bởi giao ước mà thôi. Những người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc nhận được chức tư tế này bằng lời thề cũng như bằng giao ước không nói ra. Khi những người nắm giữ chức tư tế trung thành và tôn vinh chức vụ kêu gọi của mình theo như Thượng Đế hướng dẫn, thì Ngài ban phước lành cho họ. Những ai trung tín cho đến cùng và làm tất cả mọi điều Ngài phán bảo họ, thì sẽ nhận được tất cả những gì mà Đức Chúa Cha có (GLGƯ 84:33–39).