Ân Tứ của Thánh Linh, Các
    Footnotes
    Theme

    Ân Tứ của Thánh Linh, Các

    Những phước lành thuộc linh đặc biệt được Chúa ban cho những người xứng đáng vì lợi ích của họ và để họ dùng ban phước lành cho người khác. Muốn biết về sự diễn tả các ân tứ của Thánh Linh, hãy học hỏi Giáo Lý và Giao Ước 46:11–33; 1 Cô Rinh Tô 12:1–12; Mô Rô Ni 10:8–18.