Phi Lát, Bôn Xơ
    Footnotes
    Theme

    Phi Lát, Bôn Xơ

    Quan cai trị, người La Mã, ở Giu Đê, năm 26–36 sau T.C. (LuCa 3:1). Ông ghét dân Do Thái và tôn giáo của họ, và ông đã giết chết ít nhất cũng mấy người Ga Li Lê (LuCa 13:1). Chúa Giê Su bị tố cáo và buộc tội để bị xử hình trên thập tự giá trước Phi Lát (MTƠ 27:2, 11–26, 58–66; Mác 15; LuCa 23; Giăng 18:28–19:38).