Phần Giúp Đỡ Học Tập
Phép Báp Têm


Phép Báp Têm

Từ được dùng trong văn bản Hy Lạp có nghĩa là “nhúng xuống nước” hay “dìm xuống nước”. Phép báp têm bằng cách dìm mình xuống nước bởi một người có thẩm quyền giáo lễ khởi đầu của phúc âm và là điều cần thiết để trở thành một tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Nó theo sau đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và sự hối cải. Để cho được trọn vẹn, nó cần phải được theo sau bằng sự tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh (2 NêPhi 31:13–14). Phép báp têm bằng nước và Thánh Linh là điều cần thiết trước khi một người có thể bước vào vương quốc thượng thiên. A Đam là người đầu tiên được làm phép báp têm (MôiSe 6:64–65). Chúa Giê Su cũng chịu phép báp têm để làm tròn mọi sự ngay chính và để cho tất cả nhân loại thấy con đường phải noi theo (MTƠ 3:13–17; 2 NêPhi 31:5–12).

Vì tất cả loài người trên thế gian không có cơ hội chấp nhận phúc âm trong lúc sống trên thế gian này, nên Chúa đã cho phép các lễ báp têm được thực hiện bởi những người thay mặt cho người chết. Vì thế, những ai chấp nhận phúc âm trên thế giới linh hồn có thể có đủ tư cách để bước vào vương quốc của Thượng Đế.

Thiết yếu

Phép báp têm bằng cách dìm mình xuống nước

Phép báp têm để được xá miễn tội lỗi

Thẩm quyền hợp thức

Những điều kiện cần thiết cho phép báp têm

Giao ước được lập qua phép báp têm

Phép báp têm cho người chết

Phép báp têm không phải cho trẻ sơ sinh