A Sa
    Footnotes
    Theme

    A Sa

    Trong Cựu Ước, vua thứ ba của Giu Đa. Thánh thư ghi rằng “lòng ông trọn lành với Chúa cả đời mình” (1 Vua 15:14). Trong triều đại của ông, ông đã gây dựng lên được một quân đội hùng mạnh, dứt bỏ được ách thống trị của người Ê Thi Ô Bi, loại trừ các hình tượng giả tạo, và mời dân chúng lập giao ước tìm kiếm Đức Giê Hô Va (1 Vua 15–16; 2 SửKý 14–16). Tuy nhiên, khi ông bị đau chân, ông đã không tìm kiếm sự cứu giúp của Chúa và ông đã qua đời (1 Vua 15:23–24; 2 SửKý 16:12–13).