Chức Tư Tế A Rôn
    Footnotes
    Theme

    Chức Tư Tế A Rôn

    Chức tư tế thấp (HBRơ 7:11–12; GLGƯ 107:13–14). Các chức phẩm này là giám trợ, thầy tư tế, thầy giảng, thầy trợ tế (GLGƯ 84:30; 107:10, 14–15, 87–88). Thời xưa, dưới luật pháp của Môi Se, có các thầy tư tế thượng phẩm, thầy tư tế và Lê Vi. Vì dân Y sơ Ra Ên thời xưa bội nghịch chống lại Thượng Đế, nên Môi Se thánh chức tư tế bị lấy đi khỏi họ và chức tư tế thấp tiếp tục. Họ đã từ chối để được thánh hóa và nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc cùng các giáo lễ của chức tư tế này (Xem GLGƯ 84:23–26.) Chức Tư Tế A Rôn thực hiện các giáo lễ thế tục và bề ngoài của luật pháp và phúc âm (1 SửKý 23:27–32; GLGƯ 84:26–27; 107:20). Chức tư tế này nắm giữ các chìa khóa phù trợ của các thiên sứ và của phúc âm về sự hối cải, và của phép báp têm (GLGƯ 13). Chức Tư Tế A Rôn đã được phục hồi lại trên thế gian trong gian kỳ này vào ngày 15 tháng Năm năm 1829. Giăng Báp Tít đã truyền giao chức tư tế này cho Joseph Smith và Oliver Cowdery gần Harmony, Pennsylvania (GLGƯ 13; JS—LS 1:68–73).