Bài Giảng Trên Núi
    Footnotes
    Theme

    Bài Giảng Trên Núi

    Bài giảng của Chúa Giê Su Ky Tô cho các môn đồ của Ngài là những người sắp được sai đi truyền giáo (MTƠ 5–7; LuCa 6:20–49). Chúa đưa ra bài giảng này ngay sau khi Mười Hai Sứ Đồ được kêu gọi.

    Bài giảng này được làm sáng tỏ bởi Bản Dịch Kinh Thánh của Joseph Smith và bởi một bài giảng tương tự được ghi chép trong 3 Nê Phi 12–14, mà những đoạn thánh thư này cho thấy rằng những phần quan trọng của bài giảng đã bị mất khỏi truyện ký trong sách Ma Thi Ơ.