Lê Vi
  Footnotes
  Theme

  Lê Vi

  Trong Cựu Ước, con trai thứ ba của Gia Cốp và Lê A (STKý 29:34; 35:23). Lê Vi trở thành tổ phụ của một trong số các chi tộc Y Sơ Ra Ên.

  Chi tộc Lê Vi

  Gia Cốp ban phước cho Lê Vi và các con cháu của người (STKý 49:5–7, 28). Các con cháu của Lê Vi phục sự trong các thánh điện của Y Sơ Ra Ên (DSKý 1:47–54). A Rôn là một người Lê Vi, và các con cháu của ông là các thầy tư tế (XÊDTKý 6:16–20; 28:1–4; 29). Những người Lê Vi phụ giúp các thầy tư tế, tức là các con trai của A Rôn (DSKý 3:5–10; 1 Vua 8:4). Đôi khi họ đóng vai trò nhạc sĩ (1 SửKý 15:16; NêHêMi 11:22); giết các của lễ hy sinh (2 SửKý 29:34; EXơRa 6:20); và thường giúp việc trong đền thờ (NêHêMi 11:16). Người Lê Vi được biệt riêng ra cho công việc phục vụ Chúa để thực hiện các giáo lễ cho các con cái của Y Sơ Ra Ên. Người Lê Vi được dâng lên như của lễ thay cho con cái của Y Sơ Ra Ên (DSKý 8:11–22); do đó họ trở thành của lễ đặc biệt của Thượng Đế, được dâng lên Ngài thay thế cho con đầu lòng (DSKý 8:16). Họ không được thánh hóa nhưng được làm cho sạch cho chức vụ của họ (DSKý 8:7–16). Họ không có đất thừa hưởng ở Ca Na An (DSKý 18:23–24), nhưng họ nhận được thuế một phần mười (DSKý 18:21), bốn mươi tám thành (DSKý 35:6), và được quyền nhận của bố thí của dân chúng trong các buổi lễ (PTLLKý 12:18–19; 14:27–29).