Sách Ghi Nhớ
    Footnotes
    Theme

    Sách Ghi Nhớ

    Một cuốn sách do A Đam bắt đầu, trong đó những việc làm của con cháu ông được ghi chép lại; ngoài ra bất cứ biên sử nào tương tự do các vị tiên tri và các tín hữu trung tín lưu giữ từ lúc đó. A Đam và các con cái của ông lưu giữ một cuốn sách ghi nhớ, mà ở trong đó họ đã ghi chép bằng tinh thần của sự soi dẫn, và một cuốn sách các thế hệ, là cuốn sách chứa đựng gia phả (MôiSe 6:5, 8). Những biên sử như thế có thể góp một phần vào việc ấn định sự phán xét cuối cùng của chúng ta.