Y Sai
    Footnotes
    Theme

    Y Sai

    Trong Cựu Ước, cha của Đa Vít và là tổ tiên của Đấng Ky Tô và tất cả các vua của Giu Đa.