Giu Đe
  Footnotes
  Theme

  Giu Đe

  Trong Tân Ước, một trong số các anh em của Chúa Giê Su và có lẽ ông là tác giả bức thư của Giu Đe (MTƠ 13:55; GiuĐe 1:1).

  Bức Thư của Giu Đe

  Sách này gồm có một bức thư của Giu Đe gửi cho một số Thánh Hữu đang bị yếu kém đức tin. Họ bị làm cho yếu kém bởi những người ở giữa họ là những người tự xưng mình là Ky Tô Hữu nhưng lại thực hành sự thờ phượng tà giáo trái đạo đức và cho rằng họ được miễn phải tuân theo luật pháp đạo đức. Giu Đe muốn thức tỉnh các Thánh Hữu để ý thức được sự nguy hiểm thuộc linh và khuyến khích họ hãy luôn trung tín.

  Một vài câu thánh thư đáng được chú ý trong sách Giu Đe là câu 6, câu này kể lại chiến tranh trên thiên thượng và việc đuổi Lu Xi Phe và các quỷ sứ của nó ra khỏi tiền dương thế (ARHam 3:26–28), và các câu 14–15, là các câu trích dẫn lời tiên tri của Hê Nóc.