Smith, Joseph, Sr.
    Footnotes
    Theme

    Smith, Joseph, Sr.

    Cha của Tiên Tri Joseph Smith. Ông sinh ngày 12 tháng Bảy năm 1771. Ông kết hôn với Lucy Mack, và họ có chín người con (JS—LS 1:4). Joseph trở thành một tín đồ trung tín trong Sự Phục Hồi ngày sau và là vị Tộc Trưởng đầu tiên của Giáo Hội. Ông qua đời ngày 14 tháng Chín năm 1840.