Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 4


Tiết 4

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho thân phụ ông là Joseph Smith Sr., tại Harmony, Pennsylvania, tháng Hai năm 1829.

1–4, Sự phục vụ dũng cảm cứu rỗi cho những người chấp sự của Chúa; 5–6, Những đức tính thánh thiện khiến họ có đủ tư cách để làm công việc giáo vụ; 7, Những sự việc của Thượng Đế phải được tìm kiếm.

1 Giờ đây, này, một acông việc kỳ diệu sắp xảy ra giữa con cái loài người.

2 Vậy, hỡi các ngươi là kẻ bắt tay vào acông việc phục vụ Thượng Đế, các ngươi hãy chú tâm bphục vụ Ngài với tất cả ctấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh, để các ngươi có thể đứng dvô tội trước mặt Thượng Đế vào ngày sau cùng.

3 Vậy, nếu các ngươi mong muốn phục vụ Thượng Đế thì các ngươi được akêu gọi để làm công việc của Ngài;

4 Vì này, acánh đồng đã trắng xóa để bgặt; và trông kìa, kẻ nào cố hết sức sử dụng lưỡi hái của mình, thì kẻ đó sẽ tích lũy trong ckho để khỏi phải diệt vong mà còn đem lại được sự cứu rỗi cho linh hồn mình;

5 ađức tin, bhy vọng, clòng bác ái, và dtình thương, với econ mắt duy nhất hướng về gvinh quang của Thượng Đế, làm cho kẻ đó có đủ tư cách để làm công việc của Ngài.

6 Hãy ghi nhớ đức tin, ađức hạnh, sự hiểu biết, tính ôn hòa, blòng kiên nhẫn, tình thương yêu anh em, sự tin kính, lòng bác ái, csự khiêm nhường, dsự cần mẫn.

7 Hãy acầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được; hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi. A Men.