Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 127


Tiết 127

Bức Thư của Tiên Tri Joseph Smith gửi cho các Thánh Hữu Ngày Sau ở Nauvoo, Illinois, chứa đựng những lời chỉ dẫn về phép báp têm cho người chết, đề ngày 1 tháng Chín năm 1842, ở Nauvoo.

1–4, Joseph Smith hân hoan trong sự ngược đãi và hoạn nạn; 5–12, Các hồ sơ về phép báp têm cho người chết phải được lưu giữ.

1 Vì Chúa đã biểu lộ cho tôi biết rằng các kẻ thù của tôi, ở Missouri lẫn trong Tiểu Bang này, lại đang đuổi bắt tôi; và vì họ đuổi bắt tôi mà không có alý do, và không có một chút hay một tí công lý hoặc quyền hạn nào để yểm trợ họ trong việc truy tố tôi; và vì những quyết đoán của họ đều căn cứ trên những sự dối trá tàn tệ nhất, nên tôi thấy rằng điều cần thiết và khôn ngoan cho tôi là phải tạm xa lánh chốn này trong một thời gian ngắn, vì sự an toàn của tôi và sự an toàn của dân này. Tôi muốn nói với tất cả những người mà tôi giao dịch, rằng tôi đã trao lại những công việc cho những người đại diện và thư ký, là những người sẽ giải quyết tất cả công việc một cách mau lẹ và đúng đắn, và sẽ lo liệu rằng mọi nợ nần của tôi đều được thanh toán đúng thời hạn, bằng cách chuyển nhượng tài sản, hay bằng một cách nào khác, tùy theo trường hợp đòi hỏi, hay tùy theo hoàn cảnh cho phép. Và khi nào tôi thấy cơn giông tố đã qua, thì tôi sẽ trở lại với các anh chị em.

2 Và đối với anhững điều nguy hiểm mà tôi được kêu gọi phải trải qua, đó chỉ là điều nhỏ nhặt đối với tôi, vì blòng ghen ghét và sự tức giận của con người là số phận thông thường của tôi trong suốt cuộc đời của tôi; và lý do cho việc này dường như bí ẩn, trừ phi tôi được csắc phong trước khi thế gian được tạo dựng, cho mục đích tốt hay xấu, tùy các anh em định đoạt. Các anh em hãy tự xét đoán lấy. Thượng Đế biết tất cả mọi việc này, dù nó tốt hay xấu. Tuy nhiên, tôi quen bơi lội nơi có nước sâu. Tất cả những sự việc này đã trở thành một bản năng thứ hai cho tôi; và như Phao Lô, tôi có khuynh hướng muốn hân hoan trong dhoạn nạn; vì cho đến ngày này, Thượng Đế của các tổ phụ tôi đã giải thoát cho tôi khỏi tất cả các hoạn nạn này, và sẽ giải thoát cho tôi từ đây về sau; vì này, và trông kìa, tôi sẽ thắng tất cả các kẻ thù của tôi, vì Đức Chúa Trời đã phán như vậy.

3 Vậy nên, tất cả các thánh hữu hãy vui vẻ lên và hân hoan lên; vì aThượng Đế của Y Sơ Ra Ên là Thượng Đế của họ, và Ngài sẽ giáng xuống sự báo đền công bình trên đầu tất cả những kẻ đã áp bức họ.

4 Và lại nữa, thật vậy lời Chúa phán như vầy: Công việc của ađền thờ ta, và tất cả những công việc mà ta đã chỉ định cho các ngươi cần phải được tiếp tục, và không được ngừng lại; bsự siêng năng của các ngươi, sự kiên trì và kiên nhẫn của các ngươi, và những việc làm của các ngươi phải được gia tăng gấp đôi, và rồi các ngươi sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu, lời Chúa Muôn Quân phán. Và nếu họ cngược đãi các ngươi, thì họ cũng đã ngược đãi các vị tiên tri và những người ngay chính trước các ngươi như vậy. Có phần thưởng trên trời dành riêng cho tất cả sự việc này.

5 Và lại nữa, ta ban cho các ngươi một lời về aphép báp têm cho bnhững người chết của các ngươi.

6 Thật vậy, lời Chúa phán với các ngươi về những người chết của các ngươi như vầy: Khi có một người nào trong các ngươi achịu phép báp têm cho người chết, thì cần phải có một người làm blục sự, và người này phải làm người chứng kiến việc làm lễ báp têm của các ngươi; người này phải nghe với tai của mình, để anh ta có thể làm chứng một cách trung thực, lời Chúa phán;

7 Để cho tất cả những gì các ngươi ghi chép có thể được aghi chép trên trời; bất cứ những gì các ngươi bràng buộc dưới thế gian có thể được ràng buộc trên trời; và bất cứ những gì các ngươi cởi bỏ dưới thế gian có thể được cởi bỏ trên trời;

8 Vì ta sắp aphục hồi lại nhiều điều cho thế gian, thuộc về bchức tư tế, lời Chúa Muôn Quân phán.

9 Và lại nữa, tất cả anhững sổ sách ghi chép phải được gìn giữ cho có thứ tự, ngõ hầu chúng có thể được cất giữ trong văn khố của đền thờ thánh của ta, để được ghi nhớ từ thế hệ này đến thế hệ khác, lời Chúa Muôn Quân phán.

10 Tôi muốn nói với tất cả các thánh hữu rằng tôi hết sức muốn ngỏ lời với các thánh hữu từ bục diễn đàn về vấn đề phép báp têm cho người chết, vào ngày Sa Bát tới đây. Nhưng vì tôi không có đủ khả năng để làm như vậy, nên thỉnh thoảng tôi sẽ viết ra những lời của Chúa về vấn đề đó, và gửi tới cho các anh chị em qua hình thức thư từ, cũng như về nhiều điều khác.

11 Bây giờ tôi xin chấm dứt thư này ở đây vì thiếu thì giờ; vì kẻ thù đang rình mò, và như Đấng Cứu Rỗi có phán: aVị hoàng tử của thế gian đã đến, nhưng người chẳng có chi hết nơi ta.

12 Này, lời cầu nguyện của tôi lên Thượng Đế là tất cả các anh chị em đều có thể được cứu. Và tôi ký tên dưới đây với tư cách là một tôi tớ của các anh chị em trong Chúa, vị tiên tri và atiên kiến của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Joseph Smith.