Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 111


Tiết 111

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Salem, Massachusetts, ngày 6 tháng Tám năm 1836. Vào lúc này, các vị lãnh đạo của Giáo Hội bị mắc nợ nặng nề vì những việc làm của họ trong giáo vụ. Khi nghe được rằng một số tiền lớn sẽ có sẵn cho họ ở Salem, Vị Tiên Tri, Sidney Rigdon, Hyrum Smith và Oliver Cowdery đã đi đến đó từ Kirtland, Ohio, để kiểm tra xem tin tức này có đúng không, cùng với việc thuyết giảng phúc âm. Các anh em này đã thực hiện một số công việc của Giáo Hội và thuyết giảng. Khi biết rõ rằng sẽ không có một số tiền nào có sẵn, họ trở về Kirtland. Một số sự kiện quan trọng trong quá trình của điều mặc khải này được phản ảnh trong những lời được dùng trong đó.

1–5, Chúa chăm lo những nhu cầu thế tục của các tôi tớ của Ngài; 6–11, Ngài sẽ thương xót Si Ôn và thu xếp tất cả mọi điều cho sự lợi ích của các tôi tớ của Ngài.

1 Ta, Chúa Thượng Đế của các ngươi, không bất mãn về việc hành trình đến đây của các ngươi, mặc dù những chuyện điên rồ của các ngươi.

2 Trong thành phố này, ta có nhiều kho tàng cho các ngươi, vì sự lợi ích của Si Ôn, và nhiều người trong thành phố này, là những người mà ta sẽ quy tụ lại đúng lúc vì sự lợi ích của Si Ôn, qua công việc của các ngươi.

3 Vậy nên, điều cần thiết là các ngươi phải làm quen với những người trong thành phố này, như các ngươi sẽ được hướng dẫn, và như nó sẽ được tiết lộ cho các ngươi biết.

4 Và chuyện sẽ xảy ra rằng sẽ đến lúc ta trao thành phố này vào tay các ngươi, để các ngươi có quyền hành trên thành phố này, đến nỗi họ sẽ không khám phá ra các kế hoạch mật của các ngươi; và những của cải bằng vàng bạc của nó sẽ thuộc về các ngươi.

5 Chớ lo lắng về anợ nần của mình, vì ta sẽ ban cho các ngươi khả năng để trả các món nợ đó.

6 Chớ lo lắng về Si Ôn, vì ta sẽ thương xót nó.

7 Hãy lưu lại chốn này và những vùng phụ cận;

8 Và nơi nào ta muốn các ngươi lưu lại, phần lớn, sẽ được cho các ngươi biết bằng asự bình an và quyền năng của Thánh Linh của ta trút xuống các ngươi.

9 Nơi này các ngươi có thể thuê mướn được. Và hãy tận tụy tìm hỏi về những dân cư cổ xưa và những người sáng lập của thành phố này;

10 Vì có nhiều kho tàng quý giá cho các ngươi trong thành phố này.

11 Vậy nên, các ngươi hãy akhôn ngoan như những con rắn, nhưng không tội lỗi; và rồi ta sẽ thu xếp tất cả mọi điều tốt đẹp cho bsự lợi ích của các ngươi, ngay khi các ngươi có khả năng thu nhận chúng. A Men.