Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 90


Tiết 90

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 8 tháng Ba năm 1833. Điều mặc khải này là một bước tiếp tục trong việc thiết lập Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn (xem tiêu đề của tiết 81) và do kết quả của điều mặc khải này, các vị cố vấn mà được đề cập đến ở đây đã được sắc phong vào ngày 18 tháng Ba năm 1833.

1–5, Các chìa khóa của vương quốc được giao phó cho Joseph Smith và qua ông cho Giáo Hội; 6–7, Sidney Rigdon và Frederick G. Williams phải phục vụ trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn; 8–11, Phúc âm phải được thuyết giảng cho các dân của Y Sơ Ra Ên, cho các Dân Ngoại và dân Do Thái, và mỗi người nghe phải bằng chính ngôn ngữ của mình; 12–18, Joseph Smith và các cố vấn của ông phải sắp xếp Giáo Hội cho có trật tự; 19–37, Một số cá nhân được Chúa khuyên nhủ phải bước đi ngay thẳng và phục vụ vương quốc của Ngài.

1 Chúa đã phán như vầy: Thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, là con trai của ta, ngươi được atha tội, theo lời thỉnh cầu của ngươi, vì lời cầu nguyện của ngươi và lời cầu nguyện của các anh em ngươi đã thấu đến tai ta.

2 Vậy nên, từ nay ngươi được ban phước để nắm giữ anhững chìa khóa của vương quốc mà đã được ban cho ngươi; là bvương quốc đang được thiết lập lần cuối cùng.

3 Thật vậy, ta nói cho ngươi hay, các chìa khóa của vương quốc này sẽ không bao giờ bị cất khỏi tay ngươi, trong khi ngươi còn ở trên thế gian, và cả trong thế giới sau này nữa.

4 Tuy nhiên, qua ngươi mà anhững lời sấm sẽ được ban cho những người khác, phải, nghĩa là cho giáo hội.

5 Và tất cả những ai tiếp nhận lời sấm của Thượng Đế, thì họ phải acoi chừng để họ biết cách nắm giữ những lời đó, kẻo chúng bị xem thường mà vì thế họ bị kết tội, và họ sẽ vấp ngã khi bão tố giáng xuống, và khi gió thổi bmưa rơi xuống nhà họ.

6 Và lại nữa, thật vậy ta nói với các anh em của ngươi, là Sidney Rigdon và Frederick G. Williams, họ cũng được tha tội, và họ được xem như ngang hàng với ngươi trong việc nắm giữ các chìa khóa của vương quốc sau cùng này;

7 Cùng những chìa khóa của atrường tiên tri mà ta đã truyền lệnh tổ chức qua sự quản trị của ngươi;

8 Để nhờ đó họ có thể được hoàn hảo về giáo vụ của mình cho việc cứu rỗi Si Ôn, và các dân của Y Sơ Ra Ên cùng những Dân Ngoại, là tất cả những người sẽ tin;

9 Để qua sự quản trị của ngươi họ có thể nhận được lời của Thượng Đế, và nhờ sự quản trị của họ, lời của Thượng Đế có thể lan tràn ra tới các nơi tận cùng của trái đất, atrước tiên là tới bnhững Dân Ngoại, và rồi, này, và trông kìa, họ sẽ quay đến với những người dân Do Thái.

10 Và rồi sẽ đến ngày mà cánh tay của Chúa sẽ để alộ ra một cách mãnh liệt để thuyết phục các quốc gia, các nước ngoại đạo, cùng gia tộc bGiô Sép, về phúc âm mang lại sự cứu rỗi cho họ.

11 Vì chuyện sẽ xảy ra rằng, vào ngày ấy, mọi người sẽ được anghe phúc âm trọn vẹn bằng ngôn ngữ của mình, và bằng tiếng của mình, qua những người được bsắc phong cho cquyền năng này, qua ảnh hưởng của dĐấng An Ủi, được trút xuống trên họ cho sự mặc khải về Chúa Giê Su Ky Tô.

12 Và giờ đây, thật vậy ta nói cho ngươi hay, ta ban cho ngươi một lệnh truyền rằng ngươi phải tiếp tục trong agiáo vụ và chủ tịch đoàn.

13 Và khi nào ngươi làm xong công việc phiên dịch lời của các vị tiên tri, thì từ lúc đó trở đi ngươi phải achủ tọa những công việc của giáo hội và btrường học;

14 Và thỉnh thoảng, khi được Đấng An Ủi biểu hiện cho biết, ngươi sẽ nhận được anhững điều mặc khải để tiết lộ bnhững điều kín nhiệm của vương quốc;

15 Và phải sắp xếp các chi nhánh giáo hội cho có trật tự, và phải anghiên cứu cùng bhọc hỏi, và làm quen với tất cả các sách hay, và ccác ngôn ngữ, cùng các thứ tiếng và các dân tộc.

16 Và đây phải là công việc và sứ mệnh của các ngươi trong suốt đời mình, để chủ tọa trong hội đồng, và sắp xếp tất cả các công việc của giáo hội và vương quốc cho có trật tự.

17 Chớ ahổ thẹn hoặc bối rối; nhưng hãy được khiển trách về mọi tính kiêu căng và bkiêu ngạo của các ngươi, vì nó sẽ mang cái bẫy vào tâm hồn các ngươi.

18 Hãy sắp xếp nhà mình cho có trật tự; hãy lánh xa tính abiếng nhácbsự dơ bẩn.

19 Giờ đây, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, hãy cung cấp một chỗ ở, càng sớm càng tốt, cho gia đình của người cố vấn và cũng là người biên chép của ngươi, đó là Frederick G. Williams.

20 Và tôi tớ lớn tuổi của ta, là aJoseph Smith, Sr., phải tiếp tục ở với gia đình mình tại nơi người hiện đang cư ngụ; và không được bán chỗ đó đi cho đến khi nào miệng Chúa phán ra.

21 Và cố vấn của ta, là aSidney Rigdon, phải ở lại nơi hắn hiện đang cư ngụ cho đến khi nào miệng Chúa phán ra.

22 Và vị giám trợ phải siêng năng tìm kiếm cho được một angười đại diện, và người ấy phải là một người có bcủa cải trong kho—phải là một người của Thượng Đế, và có đức tin mạnh mẽ—

23 Để nhờ đó người ấy có thể thanh toán được mọi nợ nần; để nhà kho của Chúa không bị mang tiếng xấu trước mắt dân chúng.

24 Hãy asiêng năng tìm kiếm, hãy bcầu nguyện luôn luôn và tin tưởng, rồi cmọi việc sẽ hiệp lại làm lợi ích cho các ngươi, nếu các ngươi biết bước đi ngay thẳng và nhớ đến dgiao ước mà các ngươi đã giao ước với nhau.

25 Hãy athu hẹp gia đình của các ngươi lại, nhất là gia đình của tôi tớ lớn tuổi của ta là Joseph Smith, Sr., về những người không thuộc về gia đình các ngươi

26 Ngõ hầu những vật gì được cung cấp cho các ngươi, để thực hiện công việc của ta, không bị lấy khỏi các ngươi và đem cho những kẻ không xứng đáng—

27 Và bằng cách thức này, các ngươi sẽ bị cản trở trong việc thực hiện những gì ta đã truyền lệnh cho các ngươi.

28 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho ngươi hay, ý muốn của ta là tớ gái Vienna Jaques của ta phải nhận được tiền để chi tiêu, và phải đi lên đất Si Ôn;

29 Và số tiền còn lại có thể được dâng hiến cho ta, và tớ gái ấy sẽ được ban thưởng vào kỳ định của ta.

30 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, điều thích hợp trước mắt ta là tớ gái ấy phải đi lên đất Si Ôn, và nhận một phần thừa hưởng từ tay vị giám trợ;

31 Để tớ gái ấy có thể được định cư yên ổn nếu tớ gái ấy trung thành, và không lười biếng trong cuộc đời của mình từ nay về sau.

32 Và này, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi phải ghi chép lệnh truyền này, và nói với các anh em của các ngươi tại Si Ôn, với lời chào hỏi trong tình thương mến, rằng ta đã kêu gọi các ngươi để achủ tọa Si Ôn vào kỳ định của ta.

33 Vậy nên, họ phải chấm dứt quấy rầy ta về vấn đề này.

34 Này, ta nói cho các ngươi hay rằng, các anh em của các ngươi tại Si Ôn bắt đầu hối cải, và các thiên sứ hân hoan vì họ.

35 Tuy nhiên, ta không được hài lòng lắm với nhiều điều; và ta không được hài lòng lắm với tôi tớ aWilliam E. McLellin và tôi tớ Sidney Gilbert của ta; và cả vị giám trợ nữa, và những người khác có nhiều điều cần phải hối cải.

36 Nhưng thật vậy, ta nói cho các ngươi hay rằng, ta là Chúa sẽ chống cự với aSi Ôn và sẽ nài xin với những người mạnh mẽ của nó, và bsửa phạt nó cho đến khi nào nó chiến thắng và cthanh sạch trước mắt ta.

37 Vì nó sẽ không bị dời khỏi vị trí của nó. Ta là Chúa đã phán vậy. A Men.