Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 109


Tiết 109

Lời cầu nguyện ở buổi lễ cung hiến đền thờ tại Kirtland, Ohio, ngày 27 tháng Ba, năm 1836. Theo lời tuyên bố được viết ra của Vị Tiên Tri, thì lời cầu nguyện này được ban cho ông qua sự mặc khải.

1–5, Đền Thờ Kirtland được xây dựng lên làm một nơi cho Con của Người đến thăm viếng; 6–21, Đó phải là một ngôi nhà cầu nguyện, nhịn ăn, đức tin, học hỏi, vinh quang và trật tự, và một ngôi nhà của Thượng Đế; 22–33, Cầu xin cho những kẻ không hối cải mà còn chống đối dân của Chúa sẽ bị bối rối; 34–42, Cầu xin cho các Thánh Hữu đi ra bằng quyền năng để quy tụ những người ngay chính về với Si Ôn; 43–53, Cầu xin cho các Thánh Hữu được giải cứu khỏi những điều khủng khiếp mà sẽ bị trút lên kẻ ác trong những ngày sau cùng; 54–58, Cầu xin cho các quốc gia và dân tộc cùng các giáo hội được chuẩn bị cho phúc âm; 59–67, Cầu xin cho những người dân Do Thái, những người dân La Man, và tất cả Y Sơ Ra Ên được cứu chuộc; 68–80, Cầu xin cho các Thánh Hữu được đội mão triều thiên bằng vinh quang và danh dự cùng nhận được sự cứu rỗi vĩnh cửu.

1 Xin acảm tạ tôn danh Ngài, hỡi Đức Chúa Trời của Y Sơ Ra Ên, Ngài giữ bgiao ước và tỏ lòng thương xót với các tôi tớ của Ngài là những kẻ đã hết lòng bước đi ngay thẳng trước mặt Ngài—

2 Ngài là Đấng đã truyền lệnh cho các tôi tớ Ngài phải axây dựng lên một ngôi nhà cho danh Ngài tại chốn này [Kirtland].

3 Và giờ đây, hỡi Chúa, Ngài thấy rằng các tôi tớ của Ngài đã làm đúng theo lệnh truyền của Ngài.

4 Và giờ đây chúng con cầu xin Ngài, hỡi Đức Chúa Cha Thánh Thiện, trong danh Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của lòng Ngài, chỉ qua tôn danh Ngài sự cứu rỗi mới có thể được thực hiện cho con cái loài người mà thôi, chúng con cầu xin Ngài, hỡi Chúa, thu nhận angôi nhà này, do bcông trình xây dựng của bàn tay chúng con, là những tôi tớ của Ngài, ngôi nhà mà Ngài đã truyền lệnh cho chúng con phải xây dựng lên.

5 Vì Ngài biết rằng chúng con đã làm công việc này qua biết bao gian lao khổ sở; và trong cảnh nghèo hèn chúng con đã dâng hiến những tài sản của mình để xây dựng lên angôi nhà cho danh Ngài, để cho Con của Người có thể có một nơi để biểu hiện cho dân của Ngài thấy.

6 Và như Ngài đã phán trong một ađiều mặc khải, đã ban cho chúng con, khi Ngài gọi chúng con là bạn của Ngài mà phán rằng: Các ngươi hãy triệu tập một buổi họp long trọng; như ta đã truyền lệnh cho các ngươi;

7 Và vì tất cả các ngươi đều không có đức tin, nên các ngươi phải siêng năng tìm hiểu và dạy cho nhau những lời thông sáng; phải, các ngươi hãy tìm kiếm những lời thông sáng trong những sách hay nhất, hãy tìm kiếm sự hiểu biết, ngay cả bằng cách học hỏi và cũng bằng đức tin;

8 Hãy tự tổ chức; hãy chuẩn bị mọi điều cần thiết, và hãy thiết lập một ngôi nhà, đó là ngôi nhà cầu nguyện, ngôi nhà nhịn ăn, ngôi nhà của đức tin, ngôi nhà của sự học hỏi, ngôi nhà của sự vinh quang, ngôi nhà của sự trật tự, ngôi nhà của Thượng Đế;

9 Để cho những việc đi vào của các ngươi có thể được ở trong danh Chúa; để những việc đi ra của các ngươi có thể được ở trong danh Chúa; để cho mọi lời chào đón của các ngươi đều có thể được ở trong danh Chúa, với những bàn tay giơ lên đến Đấng Tối Cao—

10 Và giờ đây, hỡi Đức Chúa Cha Thánh Thiện, chúng con cầu xin Ngài giúp đỡ chúng con, là dân của Ngài, với ân điển của Ngài, trong việc chúng con triệu tập một buổi họp long trọng để cho cuộc hội họp được diễn ra mang lại vinh hiển cho Ngài và được sự chấp thuận thiêng liêng của Ngài;

11 Và trong một cách thức mà chúng con được xét thấy là xứng đáng, trước mặt Ngài, để nhận được sự thực hiện những điều mà Ngài đã ahứa với chúng con, là dân của Ngài, trong những điều mặc khải đã ban cho chúng con;

12 Để cho avinh quang của Ngài được ở cùng dân Ngài, và ở cùng ngôi nhà này của Ngài, là ngôi nhà chúng con hiện cung hiến lên Ngài, để cho ngôi nhà này có thể được thánh hóa và biệt riêng ra thánh, và để cho sự hiện diện thiêng liêng của Ngài có thể được liên tục ở trong ngôi nhà này;

13 Và để cho tất cả những ai bước vào ngưỡng cửa ngôi nhà của Chúa đều có thể cảm thấy được quyền năng của Ngài, và bắt buộc phải công nhận rằng Ngài đã thánh hóa ngôi nhà này, và rằng đây là nhà của Ngài, chốn thánh thiện của Ngài.

14 Và cầu xin Ngài, hỡi Đức Chúa Cha Thánh Thiện, rằng tất cả những ai đến thờ phượng trong ngôi nhà này đều có thể được giảng dạy những lời thông sáng trong những sách hay nhất, và rằng họ có thể học hỏi bằng sự tìm hiểu, và bằng đức tin, như Ngài đã phán;

15 Và rằng họ có thể tấn tới trong Ngài, và nhận được sự trọn vẹn của Đức Thánh Linh, và được tổ chức đúng theo các luật pháp của Ngài, và được chuẩn bị để thu nhận mọi điều cần thiết;

16 Và rằng ngôi nhà này có thể là một ngôi nhà cầu nguyện, một ngôi nhà nhịn ăn, một ngôi nhà của đức tin, một ngôi nhà của vinh quang và của Thượng Đế, tức là ngôi nhà của Ngài;

17 Rằng tất cả những việc đi vào của dân Ngài, vào trong ngôi nhà này, đều có thể ở trong danh Chúa;

18 Rằng những việc đi ra của họ từ trong ngôi nhà này đều có thể ở trong danh Chúa;

19 Để cho mọi lời chào đón của họ đều có thể ở trong danh Chúa với những bàn tay thánh thiện, giơ lên đến Đấng Tối Cao;

20 Và rằng không một avật gì không thanh sạch được phép vào ngôi nhà của Ngài để làm ô uế nó;

21 Và khi dân của Ngài phạm tội, bất cứ người nào, họ có thể hối cải cấp kỳ và trở về cùng Ngài, và tìm được ân huệ dưới mắt Ngài, và được phục hồi những phước lành mà Ngài đã thiết lập để đổ xuống cho những người biết atôn kính Ngài trong nhà của Ngài.

22 Và chúng con cầu xin Ngài, hỡi Đức Chúa Cha Thánh Thiện, rằng những tôi tớ của Ngài khi ra khỏi ngôi nhà này được mang quyền năng của Ngài, và danh Ngài có thể ở cùng họ, và vinh quang của Ngài bao bọc họ, và acác thiên sứ của Ngài chăm sóc họ;

23 Và từ chốn này họ có thể đem truyền bá những tin mừng vô cùng lớn lao và đầy vinh quang, trong lẽ thật, đến acác nơi tận cùng của trái đất, để cho họ có thể hiểu rằng, đây là công việc của Ngài, và Ngài đã đưa tay ra để thực hiện những gì Ngài đã phán qua miệng các vị tiên tri, liên quan tới những ngày sau cùng.

24 Chúng con cầu xin Ngài, hỡi Đức Chúa Cha Thánh Thiện, làm vững lòng những người tôn thờ, và tôn kính giữ danh và vị thế trong ngôi nhà này của Ngài, trong tất cả mọi thế hệ và mãi suốt vĩnh cửu;

25 Rằng không có một vũ khí nào achế ra để chống lại họ sẽ đắc dụng; rằng kẻ nào đào bhố gài bẫy họ, thì chính kẻ đó phải sa vào hố mình đã đào ra;

26 Rằng không một tập đoàn tà ác nào có đủ quyền hành đứng lên đánh athắng được dân Ngài, là những người được mang bdanh Ngài trong ngôi nhà này;

27 Và nếu có dân nào nổi lên chống lại dân này, thì cơn thịnh nộ của Ngài sẽ phừng lên nghịch cùng chúng;

28 Và nếu chúng đánh dân Ngài thì Ngài sẽ đánh chúng; Ngài sẽ đánh giùm cho dân Ngài như Ngài đã từng làm trong những ngày có chiến tranh, để họ có thể được giải cứu khỏi bàn tay của mọi kẻ thù của họ.

29 Chúng con cầu xin Ngài, hỡi Đức Chúa Cha Thánh Thiện, làm bối rối, và kinh ngạc, và mang sự xấu hổ cùng sự hoang mang tới tất cả những kẻ đã loan truyền những điều láo khoét ở mọi nơi, khắp cùng thế gian, để chống lại tôi tớ hay các tôi tớ của Ngài, nếu chúng không hối cải khi phúc âm vĩnh viễn được rao truyền tận tai chúng;

30 Và rằng tất cả những việc làm của chúng có thể bị hạ xuống thành hư không, và bị cuốn trôi đi bởi amưa đá, và bởi những sự đoán phạt mà Ngài sẽ trút xuống chúng trong cơn thịnh nộ của Ngài, để bnhững lời láo khoét, và gièm pha chống lại dân Ngài có thể chấm dứt.

31 Hỡi Chúa, vì Ngài biết rằng các tôi tớ của Ngài vô tội trước mắt Ngài khi làm chứng về tôn danh Ngài, vì việc đó mà họ phải hứng chịu những điều này.

32 Vậy nên, chúng con cầu khẩn trước mặt Ngài xin Ngài giải thoát chúng con khỏi aách này một cách hoàn toàn và trọn vẹn;

33 Hỡi Chúa, xin Ngài bẻ gãy ách này; xin Ngài bẻ gãy nó khỏi cổ các tôi tớ của Ngài, bằng quyền năng của Ngài, để cho chúng con có thể đứng lên giữa thế hệ này và làm công việc của Ngài.

34 Hỡi Đức Giê Hô Va, xin Ngài thương xót dân này, và vì tất cả mọi người đều aphạm tội, xin Ngài tha thứ tội cho dân Ngài, và cho tội lỗi của họ được xóa bỏ mãi mãi.

35 Cầu xin cho aphép xức dầu của các giáo sĩ của Ngài được đóng ấn với quyền năng từ trên cao.

36 Cầu xin cho việc ấy có thể được thực hiện cho họ giống như cho những người vào ngày Lễ Ngũ Tuần; cầu xin ân tứ về angôn ngữ, và luôn cả ân tứ thông dịch, được trút xuống cho dân Ngài, chẳng khác chi như blưỡi bằng lửa.

37 Và cầu xin cho ngôi nhà của Ngài được tràn đầy avinh quang của Ngài, chẳng khác chi một ngọn gió thổi mạnh.

38 Xin Ngài ban cho các tôi tớ của Ngài achứng ngôn về giao ước, để khi các tôi tớ của Ngài đi ra rao truyền lời của Ngài, họ có thể bđóng ấn luật pháp, và chuẩn bị tâm hồn của các thánh hữu của Ngài cho tất cả những đoán phạt mà Ngài sắp gửi xuống dân cư trên ctrái đất, trong cơn thịnh nộ của Ngài, vì sự phạm tội của họ, để cho dân Ngài không bị yếu lòng trong ngày hoạn nạn.

39 Và bất cứ thành phố nào các tôi tớ của Ngài đi vào, và dân của thành phố ấy tiếp nhận chứng ngôn của họ, thì xin sự bình an của Ngài và sự cứu rỗi của Ngài ở trên thành phố ấy; để họ có thể quy tụ những người ngay chính từ thành phố ấy lại, để họ có thể đi về đất aSi Ôn, hay về những giáo khu của Si Ôn, là những nơi Ngài đã chỉ định, với những bài ca về niềm vui vĩnh viễn;

40 Và cho đến khi điều này được thực hiện, cầu xin những đoán phạt của Ngài không xảy đến cho thành phố đó.

41 Và bất cứ thành phố nào các tôi tớ của Ngài đi vào, và dân của thành phố ấy không tiếp nhận chứng ngôn của các tôi tớ của Ngài, và các tôi tớ của Ngài cảnh cáo cho họ biết để họ tự cứu lấy mình ra khỏi thế hệ bất phục tùng này, thì cầu xin cho những gì mà Ngài đã phán truyền qua miệng các tiên tri của Ngài sẽ xảy đến cho thành phố ấy.

42 Nhưng, hỡi Đấng Giê Hô Va, cầu xin Ngài giải cứu các tôi tớ của Ngài thoát khỏi bàn tay của chúng, và xin Ngài tẩy sạch họ hết máu của chúng.

43 Hỡi Chúa, chúng con không vui thích vì sự hủy diệt của đồng bào mình; alinh hồn của họ quý giá trước mắt Ngài;

44 Nhưng lời của Ngài phải được ứng nghiệm. Xin Ngài giúp các tôi tớ của Ngài nói rằng, với aân điển của Ngài giúp đỡ họ: Hỡi Chúa, ý Ngài được nên, chứ không theo ý chúng con.

45 Chúng con biết rằng, qua miệng các tiên tri của Ngài, Ngài đã nói những điều rất khủng khiếp về những kẻ tà ác vào anhững ngày sau cùng—rằng Ngài sẽ trút những sự đoán phạt vô lường lên họ;

46 Vậy nên, hỡi Chúa, xin Ngài giải cứu dân Ngài khỏi tai họa của kẻ tà ác; xin Ngài cho phép các tôi tớ của Ngài đóng ấn luật pháp, và ràng buộc chứng ngôn, để họ có thể được sẵn sàng chống lại ngày thiêu đốt.

47 Chúng con cầu xin Ngài, hỡi Đức Chúa Cha Thánh Thiện, nhớ đến những người đã bị dân cư ở hạt Jackson, Missouri, xua đuổi khỏi đất thừa hưởng của họ, và hỡi Chúa, xin Ngài bẻ gãy ách thống khổ này đã đặt lên họ.

48 Hỡi Chúa, Ngài biết rằng họ đã bị áp bức và thống khổ vô cùng vì những kẻ tà ác; và tâm hồn chúng con atràn ngập nỗi buồn vì những gánh nặng gian khổ của họ.

49 Hỡi Chúa, Ngài sẽ để cho dân này phải chịu sự thống khổ này, và để cho những tiếng kêu cầu của những người vô tội vang đến tận tai Ngài, và amáu của họ dâng lên để làm chứng cùng Ngài bbao lâu nữa trước khi Ngài biểu lộ bằng chứng của Ngài vì lợi ích của họ?

50 Hỡi Chúa, xin Ngài athương xót cho đám người tà ác đã đánh đuổi dân Ngài, để họ có thể chấm dứt sự cướp phá, để họ có thể hối cải tội lỗi của họ, nếu sự hối cải có thể được;

51 Nhưng nếu họ không hối cải, thì hỡi Chúa, xin Ngài tỏ trần cánh tay Ngài, và acứu chuộc điều mà Ngài đã chỉ định, tức là Si Ôn cho dân Ngài.

52 Và nếu không có cách nào khác hơn, để cho chính nghĩa của dân Ngài khỏi phải mất đi trước mắt Ngài, thì cầu xin cho cơn phẫn nộ của Ngài phừng lên, và cơn phẫn nộ của Ngài giáng xuống những kẻ ấy, khiến cho họ phải bị tiêu diệt hết cả rễ lẫn cành, dưới gầm trời này;

53 Nhưng nếu họ hối cải, thì Ngài là Đấng đầy ân điển và thương xót, xin xây mặt khỏi cơn thịnh nộ của Ngài, khi Ngài nhìn mặt của Đấng đã được Ngài xức dầu.

54 Hỡi Chúa, xin Ngài thương xót mọi quốc gia trên thế gian này; xin Ngài thương xót những người cai trị của xứ sở chúng con; cầu xin cho những nguyên tắc mà tổ phụ của chúng con đã bảo tồn một cách hết sức vinh dự và cao quý, đó là aHiến Pháp của xứ sở chúng con, được vững bền mãi mãi.

55 Xin Ngài nhớ đến các vua, các hoàng tử, các nhà quý phái, và các vĩ nhân của thế gian, cùng tất cả mọi người, và mọi giáo hội, mọi người nghèo khổ, túng thiếu, và những kẻ đau khổ trên thế gian này;

56 Để cho lòng của họ được xoa dịu khi các tôi tớ của Ngài từ ngôi nhà của Ngài ra đi, hỡi Đức Giê Hô Va, để làm chứng về danh Ngài; để cho những thành kiến của họ có thể biến mất trước alẽ thật, và dân của Ngài có thể nhận được sự thiện cảm từ tất cả mọi người;

57 Để cho tất cả các nơi tận cùng của trái đất có thể biết rằng chúng con, những tôi tớ của Ngài, đã anghe được tiếng nói của Ngài, và Ngài đã phái chúng con đi;

58 Để cho trong số tất cả những người này, những tôi tớ của Ngài, là các con trai của Gia Cốp, có thể quy tụ những người ngay chính lại để xây dựng một thành phố thánh cho danh Ngài, như Ngài đã truyền lệnh cho họ.

59 Chúng con cầu xin Ngài chỉ định cho Si Ôn anhững giáo khu khác ngoài giáo khu này mà Ngài đã chỉ định, để cho bsự quy tụ của dân Ngài có thể tiến hành một cách rất mạnh mẽ và uy nghi, ngõ hầu công việc của Ngài có thể được cchóng kết thúc trong sự ngay chính.

60 Giờ đây, hỡi Chúa, chúng con đã nói những lời này trước mặt Ngài, về những điều mặc khải và những giáo lệnh mà Ngài đã ban cho chúng con, là những người được xếp loại là anhững người Dân Ngoại.

61 Nhưng Ngài biết là Ngài có tình thương lớn lao đối với con cháu của Gia Cốp, là những người đã từ lâu bị phân tán trên các núi, trong ngày mây mù tăm tối.

62 Vậy nên, chúng con cầu xin Ngài thương xót con cháu của Gia Cốp, để cho aGiê Ru Sa Lem, ngay từ giờ phút này, có thể bắt đầu được cứu chuộc;

63 Và ách nô lệ có thể bắt đầu được bẻ gãy khỏi gia tộc aĐa Vít;

64 Và con cháu của aGiu Đa có thể bắt đầu trở về bcác xứ sở Ngài đã ban cho tổ phụ của họ là Áp Ra Ham.

65 Và xin cho anhững người dân sót lại của Gia Cốp, là những người trước kia đã bị nguyền rủa và bị đánh đuổi vì sự phạm giới của họ, được bcải hóa từ tình trạng man dã và lạc hậu để sang đến phúc âm vĩnh viễn trọn vẹn của Ngài;

66 Để cho họ có thể bỏ các vũ khí làm đổ máu của họ xuống, và chấm dứt những cuộc nổi loạn của họ.

67 Và cầu xin cho tất cả mọi người dân bị phân tán còn sót lại của aY Sơ Ra Ên, là những người đã bị đánh đuổi ra các nơi tận cùng của trái đất, biết nhận thức được lẽ thật, tin ở nơi Đấng Mê Si, và được cứu chuộc khỏi sự áp bức cùng được vui mừng trước mặt Ngài.

68 Hỡi Chúa, xin Ngài nhớ đến tôi tớ Joseph Smith, Jr., của Ngài, và tất cả mọi thống khổ và ngược đãi của hắn—cách thức hắn đã agiao ước với bĐức Giê Hô Va, và đã hứa nguyện với Ngài, hỡi Thượng Đế Toàn Năng của Gia Cốp—cùng các giáo lệnh mà Ngài đã ban cho hắn, và hắn đã chân thành cố gắng hết sức làm theo ý muốn của Ngài.

69 Hỡi Chúa, xin Ngài thương xót vợ con hắn để họ có thể được tôn cao trong chốn hiện diện của Ngài, và được bảo bọc trong bàn tay nuôi dưỡng của Ngài.

70 Xin Ngài thương xót đến tất cả anhững thân quyến của hắn, để cho những thành kiến của họ phải bị đổ gãy và bị cuốn đi như qua một cơn lụt; ngõ hầu họ được cải đạo và cứu chuộc với Y Sơ Ra Ên, và biết rằng Ngài là Thượng Đế.

71 Hỡi Chúa, xin Ngài nhớ đến các vị chủ tịch, nghĩa là tất cả các vị chủ tịch của giáo hội của Ngài, để cho bàn tay phải của Ngài có thể tôn cao họ, cùng với tất cả gia đình họ và những thân quyến họ, để danh của những người này có thể được trường cửu và được ghi nhớ vĩnh viễn từ thế hệ này đến thế hệ khác.

72 Hỡi Chúa, xin Ngài nhớ đến toàn thể tín hữu trong giáo hội của Ngài, cùng với tất cả gia đình họ và tất cả những thân quyến họ, cùng với tất cả những người bệnh tật, và đau khổ của họ, luôn cả những người nghèo khổ, và nhu mì trên thế gian này; ngõ hầu avương quốc mà Ngài đã dựng lên chớ chẳng phải bởi bàn tay con người, có thể trở thành một hòn núi lớn choán hết cả thế gian;

73 Để cho Giáo Hội của Ngài có thể ra khỏi nơi hoang dã tối tăm, và chiếu sáng lên đẹp như amặt trăng, chói lọi như mặt trời, và khủng khiếp như một đạo quân cờ xí hùng hậu;

74 Và được trang điểm như một cô dâu vào ngày đó, khi Ngài vén bức màn che các tầng trời, và làm arúng động các núi trước mặt Ngài, và bcác thung lũng sẽ được cao lên, và những nơi gập ghềnh sẽ được làm cho phẳng phiu; để vinh quang của Ngài có thể tràn ngập thế gian;

75 Để khi tiếng kèn đồng trổi lên cho người chết, chúng con sẽ được acất lên giữa đám mây mà gặp Ngài, để chúng con có thể ở cùng Chúa mãi mãi;

76 Để y phục chúng con có thể được tinh khiết, để chúng con có thể được khoác lên achiếc áo ngay chính, với nhánh chà là trong tay, và bmão triều thiên vinh quang trên đầu chúng con, và gặt hái được cniềm vui vĩnh cửu để bù đắp lại dnhững nỗi thống khổ của chúng con.

77 Hỡi Đức Chúa Trời Toàn Năng, xin Ngài nghe những lời khẩn nguyện này của chúng con, và xin Ngài đáp lời chúng con từ trên trời, nơi cư ngụ thánh thiện của Ngài, nơi Ngài đang ngồi trên thiên tòa, với bao avinh quang, vinh hiển, quyền năng, vẻ uy nghi, uy lực, quyền thống trị, lẽ thật, công lý, sự phán xét, lòng thương xót và sự trọn vẹn vô tận, từ vĩnh viễn này đến vĩnh viễn khác.

78 Hãy nghe, hãy nghe, hãy nghe lời thỉnh nguyện của chúng con, hỡi Chúa! Và xin Ngài đáp lại lời thỉnh nguyện của chúng con, và xin Ngài chấp nhận lễ cung hiến ngôi nhà này cho Ngài, là công trình của bàn tay chúng con, mà chúng con đã xây dựng cho danh Ngài;

79 Và cũng xin Ngài chấp nhận giáo hội này, để gọi nó theo danh của Ngài. Và xin Ngài giúp đỡ chúng con bằng quyền năng của Thánh Linh Ngài, để chúng con có thể hòa chung tiếng nói của chúng con với tiếng nói của acác thiên thần rực rỡ, sáng chói đang bao quanh ngai của Ngài, với những lời ca tôn vinh vang lên: Hô Sa Na Thượng Đế và bChiên Con!

80 Và xin Ngài cho những người này, là những người đã được Ngài xức dầu, được amặc sự cứu rỗi, và các thánh hữu của Ngài reo mừng. A Men và A Men.