Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 108


Tiết 108

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 26 tháng Mười Hai, năm 1835. Tiết này được tiếp nhận theo lời yêu cầu của Lyman Sherman, là người trước đây đã được sắc phong chức thầy bảy mươi, và là người đã đến yêu cầu Vị Tiên Tri xin điều mặc khải để biết về bổn phận của mình.

1–3, Lyman Sherman được tha tội; 4–5, Ông phải được gồm vào trong số các anh cả lãnh đạo của Giáo Hội; 6–8, Ông được kêu gọi đi thuyết giảng phúc âm và củng cố những người anh em của mình.

1 Thật vậy, Chúa đã phán vậy với ngươi, tôi tớ Lyman của ta: Ngươi được tha tội vì ngươi đã biết tuân theo tiếng nói của ta mà đến đây sáng nay để nhận những lời khuyên bảo của người mà ta chỉ định.

2 Vậy nên, tâm hồn ngươi hãy abình thản về những việc thuộc linh của mình, và chớ cưỡng lại tiếng nói của ta nói nữa.

3 Và hãy đứng lên, và từ nay về sau hãy thận trọng hơn trong việc tuân giữ những lời thề nguyện mà ngươi đã và sẽ lập, rồi ngươi sẽ nhận được rất nhiều phước lành rất lớn lao.

4 Hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi abuổi họp long trọng do các tôi tớ ta triệu tập, lúc đó ngươi sẽ được ta nhớ đến cùng các anh cả đầu tiên của ta, và sẽ nhận được quyền hành qua lễ sắc phong cùng với những anh cả mà ta đã chọn lựa.

5 Này, đây là alời hứa của Đức Chúa Cha ban cho ngươi nếu ngươi tiếp tục trung thành.

6 Và việc đó sẽ được ban cho ngươi để ngươi có quyền đi athuyết giảng phúc âm bất cứ nơi nào ta phái ngươi đến, kể từ ngày ấy về sau.

7 Vậy nên, hãy acủng cố các anh em mình trong mọi ngôn từ, trong mọi lời cầu nguyện, trong mọi lời khuyên nhủ, và trong mọi hành vi của mình.

8 Và này, và trông kìa, ta ở cùng ngươi để ban phước lành cho ngươi và agiải cứu ngươi mãi mãi. A Men.