Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 27


Tiết 27

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith tại Harmony, Pennsylvania, tháng Tám năm 1830. Để chuẩn bị cho một buổi giáo lễ mà trong đó Tiệc Thánh bánh và rượu sẽ được thực hiện, Joseph đi lấy rượu. Ông gặp một thiên sứ và nhận được điều mặc khải này, một phần của điều mặc khải này được viết ngay vào lúc đó, và phần còn lại vào tháng Chín sau đó. Bây giờ nước được dùng thay rượu vào những buổi lễ Tiệc Thánh của Giáo Hội.

1–4, Các vật tượng trưng được dùng khi dự phần Tiệc Thánh được giảng giải; 5–14, Đấng Ky Tô và các tôi tớ của Ngài từ tất cả mọi gian kỳ sẽ dự phần Tiệc Thánh; 15–18, Mang trọn áo giáp của Thượng Đế.

1 Hãy lắng nghe tiếng nói của Giê Su Ky Tô, Chúa của các ngươi, Thượng Đế của các ngươi và Đấng Cứu Chuộc của các ngươi. Lời của ta là lời asống và mãnh lực.

2 Vì này, ta nói cho các ngươi hay, việc các ngươi ăn hay uống gì khi dự phần aTiệc Thánh là điều không quan trọng, miễn là các ngươi làm điều đó với con mắt duy nhất hướng về bvinh quang của ta—và để tỏ với Đức Chúa Cha lòng tưởng nhớ đến thể xác của ta đã nằm xuống vì các ngươi, và cmáu của ta đã đổ ra để tội lỗi của các ngươi được dxá miễn.

3 Vậy nên, ta ban cho các ngươi một giáo lệnh là các ngươi không được mua rượu nho hoặc bất cứ thứ rượu mạnh nào khác của kẻ thù các ngươi;

4 Vậy nên các ngươi không được dự phần bất cứ rượu nào trừ khi là rượu mới do các ngươi làm ra; phải, trong vương quốc này của Cha ta là vương quốc sẽ được xây dựng trên thế gian.

5 Này, đó là sự thông sáng của ta; vậy nên, chớ kinh ngạc, vì sẽ tới lúc ta auống rượu nho với ngươi trên thế gian cùng với bMô Rô Ni là người mà ta đã phái đến với ngươi để tiết lộ về Sách Mặc Môn, là sách chứa đựng phúc âm trọn vẹn vĩnh viễn của ta, là người ta đã trao cho các chìa khóa của biên sử trong cgậy của Ép Ra Im;

6 Và với cả aÊ Li A nữa, là người mà ta trao cho các chìa khóa để thực hiện việc phục hồi tất cả mọi điều phán ra bởi miệng của tất cả các thánh tiên tri từ lúc thế gian mới bắt đầu, có liên hệ tới những ngày sau cùng;

7 Và với cả Giăng là con trai của Xa Cha Ri nữa. Xa Cha Ri là người được ông ta a(Ê Li A) viếng thăm và hứa rằng ông sẽ có một người con trai, và tên của người con trai này là bGiăng là người sẽ được đầy dẫy tinh thần Ê Li A;

8 Giăng là người ta đã phái xuống với các ngươi, hỡi các tôi tớ của ta, Joseph Smith, Jr., và Oliver Cowdery, để sắc phong cho các ngươi achức tư tế đầu tiên mà các ngươi đã nhận được, để các ngươi được kêu gọi và được bsắc phong giống như cA Rôn vậy;

9 aÊ Li cũng là người được ta trao cho các chìa khóa của quyền năng blàm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, để toàn thể thế gian này khỏi phải bị đánh bằng sự rủa sả;

10 Và với cả Giô Sép, Gia Cốp, Y Sác, và Áp Ra Ham, là các tổ phụ của các ngươi, và nhờ các người đó mà anhững lời hứa vẫn còn tồn tại;

11 Và với cả Mi Chen, hay aA Đam, là tổ phụ của mọi người, là hoàng tử trên tất cả, là đấng thượng cổ;

12 Và với cả Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng, là những người ta đã phái đến cùng các ngươi, qua họ ta đã asắc phong các ngươi và xác nhận các ngươi là bsứ đồ và là cnhân chứng đặc biệt cho danh ta, để các ngươi giữ các chìa khóa của giáo vụ các ngươi và của những điều ta đã tiết lộ cho họ biết;

13 Ta đã atrao cho họ bcác chìa khóa của vương quốc của ta cùng cgian kỳ dphúc âm cho ethời kỳ sau cùng này, và cho gthời kỳ trọn vẹn khi mà ta sẽ quy tụ muôn vật làm hmột, cả vật ở trên trời lẫn vật ở dưới đất;

14 Và với cả những ai mà Cha ta đã aban cho ta từ giữa thế gian.

15 Vậy nên, hãy nức lòng và hoan hỷ, và hãy thắt lưng thật chặt, và mang lên mình trọn aáo giáp của ta, để các ngươi có thể đương đầu với ngày đen tối, sau khi các ngươi đã làm tất cả mọi việc, để các ngươi có thể được bđứng vững vàng.

16 Vậy hãy đứng vững, lấy alẽ thật làm bdây nịt lưng, mặc lấy ctấm giáp che ngực của dsự ngay chính, và dùng sự sẵn sàng của phúc âm ebình an mà làm giày dép, là phúc âm mà ta đã phái gthiên sứ của ta xuống trao cho các ngươi;

17 Lại phải lấy thêm đức tin làm khiên, nhờ đó các ngươi có thể dập tắt được acác tên lửa của kẻ ác;

18 Cũng hãy lấy sự cứu rỗi làm mão trụ, và cầm gươm của Thánh Linh ta, mà ta sẽ đổ lên các ngươi, cùng lời nói của ta mà ta sẽ tiết lộ cho các ngươi, và hãy thuận với nhau về tất cả những điều các ngươi cầu xin nơi ta và hãy trung thành cho tới ngày ta đến, rồi các ngươi sẽ được acất lên, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi bcũng ở đó. A Men.