Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 47


Tiết 47

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Kirtland, Ohio, ngày 8 tháng Ba năm 1831. John Whitmer, là người đã phục vụ với tư cách là thư ký cho Vị Tiên Tri, thoạt đầu đã do dự khi được kêu gọi phục vụ với tư cách là sử gia và người biên chép của Giáo Hội, thay thế Oliver Cowdery. Ông ta viết: “Tôi không muốn làm việc ấy nhưng đã tuân hành để ý Chúa được nên, và nếu Ngài mong muốn điều đó, thì tôi mong muốn rằng Ngài sẽ biểu hiện điều đó qua Joseph, Vị Tiên Kiến.” Sau khi Joseph Smith nhận được điều mặc khải này, John Whitmer chấp nhận và phục vụ trong chức vụ đã được chỉ định của mình.

1–4, John Whitmer được chỉ định lưu giữ lịch sử của Giáo Hội và ghi chép cho Vị Tiên Tri.

1 Này, điều thích đáng đối với ta là tôi tớ John của ta phải ghi chép và lưu giữ một alịch sử đều đặn, và phải giúp đỡ cho ngươi, tôi tớ Joseph của ta, trong việc biên chép tất cả những điều sẽ được ban cho ngươi, cho đến khi nào hắn được kêu gọi làm các bổn phận khác.

2 Lại nữa, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, khi cần thiết thì hắn cũng có thể lên tiếng trong các buổi họp.

3 Và lại nữa, ta nói cho ngươi hay, hắn sẽ được chỉ định lưu giữ hồ sơ và lịch sử của giáo hội luôn luôn; vì ta đã chỉ định cho Oliver Cowdery một chức vụ khác.

4 Vậy nên, chừng nào hắn còn trung thành thì hắn sẽ được aĐấng An Ủi ban cho sự hướng dẫn để ghi chép những điều này. Quả thật vậy. A Men.