Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 53


Tiết 53

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho Algernon Sidney Gilbert tại Kirtland, Ohio, ngày 8 tháng Sáu năm 1831. Thể theo lời yêu cầu của Sidney Gilbert, Vị Tiên Tri đã cầu vấn Chúa về công việc và chức vụ chỉ định của Anh Gilbert trong Giáo Hội.

1–3, Sự kêu gọi và sự tuyển chọn của Sidney Gilbert trong Giáo Hội là được sắc phong chức anh cả; 4–7, Ông cũng phải phục vụ với tư cách là người đại diện của vị giám trợ.

1 Này, ta nói cho ngươi hay, hỡi tôi tớ Sidney Gilbert của ta, ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi; và ngươi đã cầu gọi ta để ngươi được Chúa Thượng Đế của ngươi cho biết về sự kêu gọi và asự tuyển chọn ngươi trong Giáo Hội mà ta, là Chúa, đã dựng nên vào những ngày sau cùng này.

2 Này, ta, là Chúa, đã bị ađóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của thế gian, ban cho ngươi một lệnh truyền là ngươi phải btừ bỏ thế gian.

3 Hãy nhận sự sắc phong của ta, đó là sự sắc phong chức anh cả, để thuyết giảng về đức tin và asự hối cải cùng sự xá miễn các tội lỗi, đúng theo lời ta, và về việc tiếp nhận Đức Thánh Linh bằng phép đặt btay;

4 Và cũng làm angười đại diện cho giáo hội này tại nơi mà sẽ được vị giám trợ chỉ định, theo những giáo lệnh sẽ được ban cho sau này.

5 Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, ngươi sẽ phải lên đường cùng với các tôi tớ Joseph Smith, Jr., và Sidney Rigdon của ta.

6 Này, đây là những giáo lễ đầu tiên mà ngươi sẽ nhận được; và những giáo lễ còn lại sẽ được cho ngươi biết trong tương lai, tùy theo sự làm việc của ngươi trong vườn nho của ta.

7 Và lại nữa, ta muốn ngươi phải biết rằng chỉ có kẻ nào biết akiên trì đến cùng mới được cứu. Quả thật vậy. A Men.