Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 5


Tiết 5

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Harmony, Pennsylvania, tháng Ba năm 1829 theo lời yêu cầu của Martin Harris.

1–10, Thế hệ này sẽ nhận được lời của Chúa qua Joseph Smith; 11–18, Ba nhân chứng sẽ làm chứng về Sách Mặc Môn; 19–20, Lời của Chúa sẽ được ứng nghiệm như ở thời trước; 21–35, Martin Harris có thể hối cải và trở thành một trong các nhân chứng.

1 Này, ta nói cho ngươi hay rằng, vì tôi tớ aMartin Harris của ta đã ước muốn thấy một bằng chứng từ tay ta, rằng ngươi là tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta đã có được bnhững bảng khắc mà ngươi đã làm chứng và chứng thực ngươi đã nhận được từ ta;

2 Và giờ đây, này, ngươi hãy nói với hắn như vầy—Ngài nói với ngươi và bảo ngươi rằng: Ta là Chúa, là Thượng Đế, đã ban những vật này cho ngươi, hỡi tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta, và truyền lệnh cho ngươi rằng ngươi cần phải đứng ra alàm chứng về những vật này;

3 Và ta đã bắt ngươi phải lập giao ước với ta rằng ngươi không được cho ai thấy những vật này ngoại trừ anhững người mà ta đã ra lệnh cho ngươi; và ngươi không có bquyền năng nào đối với những vật ấy, trừ khi ta ban quyền đó cho ngươi.

4 Và ngươi có ân tứ để phiên dịch các bảng khắc này; và đây là ân tứ đầu tiên ta ban cho ngươi; và ta đã ra lệnh cho ngươi không nên cho rằng có ân tứ nào khác cho tới khi nào mục đích của ta được hoàn thành trong công việc này, vì ta sẽ không ban cho ngươi một ân tứ nào khác cho tới khi công việc này xong hẳn.

5 Thật vậy, ta nói cho ngươi hay, sự bất hạnh sẽ đến với dân cư trên thế gian này nếu họ akhông chịu lắng nghe lời của ta;

6 Vì sau này ngươi sẽ được asắc phong để đi rao truyền blời của ta cho con cái loài người.

7 Này, nếu họ không atin lời của ta thì họ cũng sẽ không tin ngươi, là tôi tớ Joseph của ta, dù cho ngươi có thể cho họ trông thấy tất cả những vật này mà ta đã ủy thác cho ngươi.

8 Hỡi ôi, thế hệ achẳng tinbcứng cổ này—Cơn giận của ta đã phừng lên chống lại chúng.

9 Này, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, ta đã adành những vật mà ta ủy thác cho ngươi, là tôi tớ Joseph của ta, để dùng cho mục đích thông sáng trong ta, và nó sẽ được tiết lộ cho những thế hệ tương lai;

10 Nhưng thế hệ này sẽ có lời của ta qua ngươi;

11 Và thêm vào achứng ngôn của ngươi cần có chứng ngôn của ba tôi tớ của ta, là những người mà ta sẽ kêu gọi và sắc phong, và ta sẽ cho họ trông thấy những vật này, và họ sẽ đi ra với những lời của ta được ban qua ngươi.

12 Phải, họ sẽ biết chắc chắn rằng những vật này là thật, vì từ trên trời ta sẽ tuyên bố điều này cho họ biết.

13 Ta sẽ ban cho họ quyền năng để họ có thể nhìn thấy và xem những vật này;

14 Và ta sẽ không ban quyền năng này cho amột ai khác, để nhận được một bằng chứng như vậy trong thế hệ này, trong đó bGiáo Hội của ta mới bắt đầu vươn lên và hiện ra từ nơi hoang dã—nó trong sáng như cmặt trăng, và xinh đẹp như mặt trời, và đáng sợ như một đạo quân với nhiều cờ xí.

15 Và ta sẽ truyền lời của ta qua chứng ngôn của ba anhân chứng.

16 Và này, bất cứ kẻ nào atin lời của ta thì ta sẽ bviếng thăm họ bằng csự biểu hiện dThánh Linh của ta; và họ sẽ được ta esinh ra, tức là bằng nước và bằng Thánh Linh—

17 Và ngươi phải chờ một thời gian nữa, vì ngươi chưa được asắc phong

18 Và chứng ngôn của họ cũng sẽ đi ra akết tội thế hệ này nếu họ chai đá trong lòng chống lại những lời đó;

19 Vì sẽ có một atai họa tàn phá đến với dân cư trên thế gian này, và sẽ tiếp tục thỉnh thoảng lại trút xuống, nếu họ bkhông hối cải, cho đến khi nào trái đất này trở nên cđiêu tàn và dân cư trên đó bị tiêu hủy và tận diệt bởi sự chói sáng khi ta dđến.

20 Này, ta nói với các ngươi những điều này, giống như ta đã anói với dân chúng về sự hủy diệt của Giê Ru Sa Lem; và lần này blời nói của ta sẽ được ứng nghiệm, như nó đã được ứng nghiệm từ trước đến giờ.

21 Và giờ đây, hởi tôi tớ Joseph của ta, ta truyền lệnh cho ngươi phải hối cải và sống ngay thẳng hơn trước mắt ta, và chớ nên ngã theo những lời thuyết phục của loài người nữa;

22 Và ngươi phải vững chắc trong việc atuân giữ các giáo lệnh mà ta đã phán cho ngươi; nếu ngươi làm vậy, thì này, ta sẽ ban cho ngươi cuộc sống vĩnh cửu dù cho ngươi có bị bsát hại.

23 Và giờ đây, lại nữa hỡi tôi tớ Joseph Smith của ta, ta nói với ngươi về akẻ ước muốn thấy được một bằng chứng—

24 Này, ta nói cho hắn biết rằng hắn tự tôn mình lên và không biết hạ mình xuống đủ trước mặt ta; nhưng nếu hắn sẽ cúi mình xuống trước mặt ta, và biết khiêm nhường bằng những lời cầu nguyện và đức tin mãnh liệt, với một tấm lòng chân thành của hắn, thì ta sẽ cho hắn được atrông thấy những vật mà hắn ước muốn được thấy.

25 Và rồi hắn sẽ phải nói với dân chúng trong thế hệ này: Này, tôi đã trông thấy những vật mà Chúa đã cho Joseph Smith, Jr., thấy, và tôi abiết chắc chắn rằng những vật đó là có thật, vì tôi đã trông thấy những vật đó, vì tôi đã được cho thấy những vật đó nhờ quyền năng của Thượng Đế chớ không phải của loài người.

26 Và ta là Chúa truyền lệnh cho hắn, là tôi tớ Martin Harris của ta, rằng hắn không được nói gì thêm về những vật đó, ngoại trừ hắn phải nói: Tôi đã trông thấy những vật đó; và tôi đã được cho thấy những vật đó nhờ quyền năng của Thượng Đế; và đó là những lời hắn sẽ nói.

27 Nhưng nếu hắn chối bỏ việc này tức là hắn vi phạm giao ước mà hắn đã lập với ta trước kia, và này, hắn sẽ bị kết tội.

28 Và giờ đây, trừ phi hắn chịu khiêm nhường và nhìn nhận với ta những điều hắn đã làm là sai lầm, và giao ước với ta rằng hắn sẽ tuân giữ các giáo lệnh của ta và thực hành đức tin nơi ta, này, ta nói cho hắn biết, hắn sẽ không thấy những vật đó, vì ta sẽ không cho hắn thấy những vật ta đã nói.

29 Và nếu trường hợp đó như vậy, thì ta truyền lệnh cho ngươi, hỡi tôi tớ Joseph của ta, rằng ngươi phải nói với hắn là không được làm như vậy nữa và cũng không được quấy rầy ta về vấn đề này nữa.

30 Và nếu trường hợp đó như vậy, này, ta nói với ngươi, hỡi Joseph, khi ngươi đã phiên dịch thêm vài trang, ngươi sẽ phải ngưng lại một thời gian, cho đến khi nào ta lại ra lệnh cho ngươi; rồi lúc đó ngươi có thể trở lại phiên dịch.

31 Và trừ phi ngươi làm như vậy, này, ngươi sẽ không còn được ân tứ nữa, và ta sẽ lấy đi những vật mà ta đã giao phó cho ngươi.

32 Và giờ đây, vì ta thấy trước việc rình rập để hủy diệt ngươi; phải, ta thấy trước rằng nếu tôi tớ của ta là Martin Harris không chịu khiêm nhường và không nhận được một bằng chứng từ tay ta, thì hắn sẽ sa vào vòng phạm giới;

33 Và có nhiều kẻ đang rình rập để ahủy diệt ngươi khỏi mặt đất này; và vì lý do đó, để cho những ngày của ngươi được kéo dài, nên ta ban cho ngươi những giáo lệnh này.

34 Phải, vì lý do này nên ta mới nói rằng: Hãy ngưng lại và chờ cho đến khi nào ta truyền lệnh cho ngươi, và rồi ta sẽ aban cho ngươi phương tiện để ngươi có thể hoàn thành được điều ta đã truyền lệnh cho ngươi.

35 Và nếu ngươi atrung thành trong việc tuân giữ những giáo lệnh của ta thì ngươi sẽ được bnâng cao vào ngày sau cùng. A Men.