Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 100


Tiết 100

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith và Sidney Rigdon, tại Perrysburg, New York, ngày 12 tháng Mười năm 1833. Hai người anh em này đã vắng mặt ở gia đình nhiều ngày, nên họ cảm thấy lo âu về gia đình.

1–4, Joseph và Sidney phải thuyết giảng phúc âm để cứu rỗi loài người; 5–8, Điều họ phải nói sẽ được ban cho họ chính trong giờ phút đó; 9–12, Sidney phải là người phát ngôn và Joseph phải là người mặc khải và mạnh mẽ trong lời chứng; 13–17, Chúa sẽ gây dựng lên một dân tộc thanh khiết, và những người vâng lời sẽ được cứu.

1 Thật vậy, Chúa đã phán vậy với các ngươi, những người bạn của ta là aSidneybJoseph, gia đình các ngươi đều được bình an cả; họ đang ở trong tay ta, và ta sẽ đối xử với họ theo điều gì ta thấy tốt lành; vì tất cả mọi quyền năng đều ở nơi ta.

2 Vậy nên, hãy theo ta, và lắng nghe lời khuyên dạy mà ta sắp ban cho các ngươi.

3 Này, và trông kìa, ta có nhiều dân trong vùng này, và trong những vùng quanh đây; và một cánh cửa hữu hiệu cần phải được mở ra trong những vùng quanh đây tại vùng đất miền đông này.

4 Vậy nên, ta, là Chúa, chịu để cho các ngươi đến chốn này; vì ta thấy việc này cần thiết để acứu rỗi loài người.

5 Vậy nên, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, hãy cất cao tiếng nói của các ngươi lên với dân này; hãy anói ra những ý nghĩ mà ta sẽ đặt trong lòng các ngươi, để các ngươi sẽ không bị bối rối trước mặt mọi người;

6 Vì điều các ngươi phải nói sẽ được aban cho các ngươi chính trong giờ phút đó, phải, vào chính lúc đó.

7 Nhưng ta ban cho các ngươi một lệnh truyền, rằng bất cứ điều gì các ngươi arao truyền đều phải rao truyền trong danh ta, với một tấm lòng nghiêm trang và tinh thần bnhu mì, trong mọi việc.

8 Và ta ban cho các ngươi lời hứa này, rằng nếu các ngươi làm được như vậy thì aĐức Thánh Linh sẽ được gửi xuống để làm chứng về mọi điều mà các ngươi sẽ nói ra.

9 Và điều cần thiết đối với ta là tôi tớ Sidney của ta phải là angười phát ngôn đối với dân này; phải, thật vậy, ta sẽ sắc phong cho ngươi chức vụ kêu gọi này, tức là làm người phát ngôn cho tôi tớ Joseph của ta.

10 Và ta sẽ ban cho hắn khả năng để được mạnh mẽ trong achứng ngôn.

11 Và ta sẽ ban cho ngươi quyền năng để được amạnh mẽ trong việc dẫn giải thánh thư, để ngươi có thể làm người phát ngôn cho hắn, và hắn sẽ làm bngười mặc khải cho ngươi, ngõ hầu ngươi có thể biết được chắc chắn về tất cả những sự việc thuộc về vương quốc của ta trên thế gian.

12 Vậy nên, các ngươi hãy tiếp tục cuộc hành trình và hãy vui lên trong lòng; vì này, và trông kìa, ta ở cùng các ngươi cho đến cùng.

13 Và giờ đây, ta ban cho các ngươi một lời về aSi Ôn. Si Ôn sẽ được bcứu chuộc mặc dù nó bị sửa phạt một ít lâu.

14 Các anh em của các ngươi, là các tôi tớ aOrson Hyde và John Gould của ta đang ở trong tay ta; và miễn là chúng tuân giữ các giáo lệnh của ta thì chúng sẽ được cứu rỗi.

15 Vậy nên, hãy để cho lòng mình được an ủi; vì amọi việc sẽ hiệp lại làm lợi ích cho những người biết bước đi ngay thẳng, và cho sự thánh hóa của giáo hội.

16 Vì ta sẽ lập lên riêng cho ta một dân tộc athanh khiết, là những người sẽ phục vụ ta trong sự ngay chính;

17 Và tất cả những ai acầu khẩn danh Chúa, và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài, đều sẽ được cứu rỗi. Quả thật vậy. A Men.