Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 32


Tiết 32

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho Parley P. Pratt và Ziba Peterson, ở Manchester, New York, đầu tháng Mười năm 1830. Mối quan tâm và ước muốn lớn lao của các anh cả về dân La Man, là những người mà Giáo Hội đã biết được, từ Sách Mặc Môn, là họ sẽ nhận được những phước lành đã được tiên đoán. Do đó, họ đã khẩn cầu Chúa để Ngài cho biết ý muốn của Ngài là có nên phái các anh cả đến thăm các bộ lạc dân Da Đỏ ở miền Tây vào lúc đó không. Điều mặc khải này đã đi theo sau.

1–3, Parley P. Pratt và Ziba Peterson được kêu gọi để thuyết giảng cho dân La Man và cùng đi với Oliver Cowdery và Peter Whitmer Jr.; 4–5, Họ phải cầu nguyện để xin sự hiểu biết về thánh thư.

1 Và giờ đây, về phần tôi tớ aParley P. Pratt của ta, này, ta nói cho hắn hay rằng như ta là Đấng hằng sống, ta muốn hắn phải rao truyền phúc âm của ta và bhọc hỏi nơi ta, cùng nhu mì và khiêm tốn trong lòng.

2 Và điều mà ta đã chỉ định cho hắn làm là phải cùng ađi với các tôi tớ của ta là Oliver Cowdery và Peter Whitmer, Jr., vào vùng hoang dã giữa bdân La Man.

3 aZiba Peterson cũng phải đi với họ; và chính ta sẽ đi với họ và ở bgiữa bọn họ; và ta là Đấng cbiện hộ cho họ với Đức Chúa Cha, và chẳng có gì sẽ thắng được họ.

4 Và họ phải achú tâm tới những điều đã viết ra, và không được tìm kiếm thêm bđiều mặc khải nào khác; và họ phải cầu nguyện luôn luôn để ta cphơi bày những điều này cho họ dbiết.

5 Và họ phải chú tâm đến những lời này và đừng coi thường, rồi ta sẽ ban phước cho họ. A Men.