Pratt, Parley Parker
    Footnotes
    Theme

    Pratt, Parley Parker

    Anh của Orson Pratt và là một trong Mười Hai Vị Sứ Đồ đầu tiên được kêu gọi sau Sự Phục Hồi của Giáo Hội ở thời hiện đại (GLGƯ 124:128–129). Parley Pratt được kêu gọi phục vụ trong những nỗ lực truyền giáo đầu tiên khi Chúa ban cho ông điều mặc khải qua Joseph Smith vào tháng Mười năm 1830 (GLGƯ 32; 50:37).