Am Môn, Con Cháu Của Gia Ra Hem La
    Footnotes
    Theme

    Am Môn, Con Cháu Của Gia Ra Hem La

    Trong Sách Mặc Môn, một người mạnh mẽ và uy thế đã dẫn đầu một nhóm người hành trình từ Gia Ra Hem La để lên xứ Lê Hi Nê Phi (MôSiA 7:1–16). Ông được cho xem các biên sử cổ xưa và ông đã giải thích về một vị tiên kiến ra sao (MôSiA 8:5–18). Về sau ông đã giúp giải cứu Vua Lim Hi và dân của vua thoát khỏi dân La Man và dẫn họ trở lại Gia Ra Hem La (MôSiA 22).