Tẩy Sạch
    Footnotes
    Theme

    Tẩy Sạch

    Tẩy sạch về phương diện vật chất hay thuộc linh. Về phương diện tượng trưng, một người biết hối cải có thể được tẩy sạch khỏi cuộc sống đầy tội lỗi và hậu quả của nó nhờ sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Một số lễ thanh tẩy được thực hiện dưới thẩm quyền chức tư tế hợp thức được coi như là các giáo lễ thiêng liêng.