Young, Brigham
    Footnotes
    Theme

    Young, Brigham

    Một vị Sứ Đồ ban đầu trong gian kỳ này và là vị Chủ Tịch thứ hai của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Ông hướng dẫn các Thánh Hữu đi về miền tây, từ Nauvoo, Illinois, đến Thung Lũng Salt Lake và là người thiết lập một thuộc địa nổi tiếng ở miền tây Hoa Kỳ.