Ca Lép
    Footnotes
    Theme

    Ca Lép

    Một trong những người được Môi Se phái đi do thám xứ Ca Na An vào năm thứ nhì sau cuộc Xuất Ê Díp Tô. Chỉ có ông và Giô Suê trở lại báo cáo chân thật về xứ đó (DSKý 13:6, 30; 14:6–38). Trong số tất cả những người rời Ai Cập, họ là những người duy nhất sống sót sau bốn mươi năm trong đồng vắng (DSKý 26:65; 32:12; PTLLKý 1:36) và được vào xứ Ca Na An (GiôSuê 14:6–14; 15:13–19).