Vua, Các
  Footnotes
  Theme

  Vua, Các

  Hai cuốn sách trong Cựu Ước. Những cuốn sách này kể lại lịch sử của Y Sơ Ra Ên từ lúc khởi loạn của A Đô Ni Gia, con trai thứ tư của Vua Đa Vít (vào khoảng năm 1015 trước T.C.), cho đến sự tù đày cuối cùng của Giu Đa (vào khoảng năm 586 trước T.C.). Các sách này bao gồm cả lịch sử của bắc vương quốc (mười chi tộc Y Sơ Ra Ên) từ lúc chia cắt cho đến khi dân A Si Ri bắt họ đem tù đày ở các xứ phương bắc. Xem thêm Bảng Niên Đại trong phụ lục.

  Sách Thứ Nhất Các Vua

  Chương 1 diễn tả những ngày cuối cùng của cuộc đời Vua Đa Vít. Các chương 2–11 ghi chép cuộc đời của Sa Lô Môn. Các chương 12–16 kể về những người kế vị Sa Lô Môn, là Rô Bô Am và Giê Rô Bô Am. Giê Rô Bô Am gây ra sự chia cắt vương quốc Y Sơ Ra Ên. Các vị vua khác cũng được đề cập đến. Các chương 17–21 ghi về các phần giáo vụ của Ê Li khi ông khiển trách A Háp, vua Y Sơ Ra Ên. Chương 22 ghi lại cuộc chiến tranh với Sy Ri mà trong trận chiến này A Háp và Giô Sa Phát, vua Giu Đa, hiệp quân lại với nhau. Tiên tri Mi Chê nói tiên tri chống lại hai vua này.

  Sách Thứ Nhì Các Vua

  Các chương 1:1–2:11 nói tiếp về cuộc đời của Ê Li, kể cả việc Ê Li cưỡi ngựa lửa lên trời. Các chương 2–9 kể lại giáo vụ của Ê Li Sê với đầy đức tin và quyền năng lớn lao. Chương 10 nói về vua Giê Hu, và việc ông đã hủy diệt gia tộc A Háp và các thầy tư tế của Ba Anh như thế nào. Các chương 11–13 ghi chép triều đại ngay chính của Giô Ách và cái chết của Ê Li Sê. Các chương 14–17 kể về các vị vua đã trị vì ở Y Sơ Ra Ên và Giu Đa, mà sự trị vì của họ thường là trong sự tà ác. Chương 15 ghi về việc mười chi tộc Y Sơ Ra Ên bị dân A Si Ri bắt giữ. Các chương 18–20 ghi chép cuộc đời ngay chính của Ê Xê Chia, vua Giu Đa, và tiên tri Ê Sai. Các chương 21–23 kể về các vua Ma Na Se và Giô Si A. Theo truyền thống, Ma Na Se chịu trách nhiệm về sự tuẫn đạo của Ê Sai. Giô Si A là một vị vua ngay chính đã tái lập luật pháp trong dân Do Thái. Các chương 24–25 ghi lại sự tù đày ở Ba Bi Lôn.