Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô
    Footnotes
    Theme

    Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô

    Một nhóm tín đồ có tổ chức, là những người đã tự mang lấy tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô bởi phép báp têm và lễ xác nhận. Muốn được là Giáo Hội chân chính, Giáo Hội đó phải là Giáo Hội của Chúa; phải có được thẩm quyền, những lời giảng dạy, các luật pháp, các giáo lễ và tôn danh của Ngài; và phải được Ngài điều khiển qua những người đại diện mà Ngài đã chỉ định.