Vinh Quang Trung Thiên
    Footnotes

    Vinh Quang Trung Thiên

    Đẳng cấp thứ nhì trong ba mức độ vinh quang nơi mà loài người sẽ ở sau Sự Phán Xét Cuối Cùng.