Giê Sa Bên
    Footnotes
    Theme

    Giê Sa Bên

    Một người đàn bà tà ác thuộc xứ Phi Ni Si trong Cựu Ước. Bà là vợ của A Háp (1 Vua 16:30–31), vua Y Sơ Ra Ên là người đã trị vì trong thời Ê Li làm vị tiên tri.

    Việc Giê Sa Bên kết hôn với A Háp, hơn bất cứ một sự kiện nào khác, đã gây ra sự sụp đổ của bắc vương quốc Y Sơ Ra Ên. Giê Sa Bên du nhập vào Y Sơ Ra Ên các hình thức thờ phượng hình tượng tồi tệ nhất từ xứ của mình để thay thế sự thờ phượng Đức Giê Hô Va (1 Vua 18:13, 19).