Bết Lê Hem
    Footnotes
    Theme

    Bết Lê Hem

    Một thành phố nhỏ tọa lạc cách Giê Ru Sa Lem vào khoảng năm dặm (tám cây số) về phía nam. Tiếng Hê Bơ Rơ Bết Lê Hem, có nghĩa là “nhà bánh”; nó cũng còn được gọi là Ê Phơ Rát, có nghĩa là “phì nhiêu”. Chúa Giê Su Ky Tô sinh ra ở Bết Lê Hem (MiChê 5:1; MTƠ 2:1–8). Đó là nơi chôn cất Ra Chên (STKý 35:19; 48:7).