Thánh Hữu, Thánh Đồ
    Footnotes

    Thánh Hữu, Thánh Đồ

    Một tín hữu trung kiên của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô.