Giê Nốt
    Footnotes
    Theme

    Giê Nốt

    Một vị tiên tri của Y Sơ Ra Ên trong thời Cựu Ước mà những lời tiên tri của ông về sứ mệnh của Đấng Ky Tô chỉ được tìm thấy trong Sách Mặc Môn mà thôi.