Giáo Lễ
  Footnotes
  Theme

  Giáo Lễ

  Các nghi thức và nghi lễ thiêng liêng. Các giáo lễ gồm có những hành động mà có những ý nghĩa thuộc linh. Các giáo lễ cũng có ý nghĩa là các luật pháp và luật lệ của Thượng Đế.

  Các giáo lễ trong Giáo Hội gồm có làm lễ ban phước cho người bệnh (GiaCơ 5:14–15), ban phước lành Tiệc Thánh (GLGƯ 20:77, 79), phép báp têm bằng cách dìm mình xuống nước (MTƠ 3:16; GLGƯ 20:72–74), ban phước lành cho trẻ con (GLGƯ 20:70), truyền giao Đức Thánh Linh (GLGƯ 20:68; 33:15), truyền giao Chức Tư Tế (GLGƯ 84:6–16; 107:41–52), các giáo lễ đền thờ (GLGƯ 124:39), và lễ kết hôn trong giao ước mới và vĩnh viễn (GLGƯ 132:19–20).

  Giáo lễ làm thay cho người khác

  Một giáo lễ được người sống thực hiện nhân danh người đã chết. Các giáo lễ này có hiệu lực chỉ khi nào những người mà các giáo lễ này được thực hiện chấp nhận, tuân giữ các giao ước có liên hệ với các giáo lễ này và được gắn bó bởi Đức Thánh Linh Hứa Hẹn. Các giáo lễ như thế được thực hiện trong các đền thờ ngày nay.